جریمه خودروسازان تالفی چین برای امریکا

Sanat Newspaper - - صنعت خودرو -

برنام//ه چین ب//رای تنبیه خودروس//از امریکایی بهدلیل سیاس//ت تثبیت قیمتها به خوبی نشان میدهد که اگر دونالد ترامپ، رییسجمهوری منتخب امریکا، بخواهد به چند دهه روابط بین دو کشور پایان دهد، پکن میتواند تالفیکننده خوبی باشد.

ادع//ای ترامپ مبنی ب//ر اینکه امریکا نیازی به پذیرش سیاس//ت تایوان بهعنوان بخش//ی از «چین واحد» ندارد، ممکن اس//ت پایههای روابط بی//ن دو اقتصاد بزرگ حال حاضر جهان را بلرزاند. در سالهای اخیر روابط اقتصادی دو کشور گسترش پیدا کرده و همکاریهای تجاری آنها بهعن//وان دو قدرت اقتصادی افزایش چش//مگیری یافته است.

با توجه به این شرایط بعید به نظر میرسد که اختالف نظر میان دو کشور به یک رویارویی نظامی آشکار تبدیل ش//ود یا حتی جنگ اقتصادی میان دو کش//ور رخ دهد. ترامپ در دوران مبارزات انتخاباتی خود تهدید کرده بود که اگر رییسجمهور شود بر کاالهای وارداتی چین تعرفه ۵۴درصدی وضع میکند.

ام//ا اگر ترامپ بخواهد بر موضع خ//ود در قبال تایوان اصرار کند، چین درحال پیش//رفت امروز، راههای زیادی ب//رای جب//ران پی//شروی خ//ود دارد. به عقیده بیش//تر تحلیلگران مسئله تایوان بیشترین حساسیت را در روابط میان چین و امریکا دارد.

در این ش//رایط روزنامه چاینا دیلی ‪)China Daily(‬ از قول یکی از مقامات چین خبر از جریمه ش//دن یکی از خودروسازان امریکایی به دلیل رفتار انحصارطلبانه ترامپ داده اس//ت. در این خبر به نام خودروس//ازی که جریمه خواهد ش//د اشارهای نش//ده اما گفته شده که چین برای زهرچشم نشان دادن به امریکای مورد رهبری ترامپ پس از ورود رییسجمهوری جدید به کاخ سفید در ۰۲ ژانویه (اول بهم//ن) این جریمهها را اعمال خواهد کرد. درحالی ک//ه مقام//ات چین//ی گفتهاند هیچکس نبای//د «هرچیز نادرستی» را در این باره باور کند، ترمز سهام شرکتهای خودروسازی جنرال موتورز ‪)General Motors Co(‬ و فورد ‪Motor Co(‬ هدی//شک)Ford ش//ده و شروع به سقوط کرده است.

مناب//ع صنعت خودرو به رویت//رز گفتهاند که تحقیق و بررس//ی چینیها برای نشان دادن رفتاری خاص در قبال اظهارات اخیر ترامپ در دستور کار مقامات چینی وجود داش//ت. اما این رفتار خاص از س//وی چینیها که اعالم کردهان//د یک خودروس//از را جریمه میکنند، آنهم بدون اینک//ه بگویند چه ن//وع جریمهای برای//ش درنظر دارند، این پرس//ش را در ذهنها ایجاد میکن//د که آیا مقامات چینی در صدد زهرچش//م نش//ان دادن ب//ه دولت آینده امریکا هستند. جیسون میلر، یکی از سخنگویان ترامپ، پنجشنبه گذشته گفته بود که گروه ترامپ از این گزارش خبر دارد اما به گفته او هنوز برای واکنش نشان دادن به این گزارش زود است. در واشنگتن، یک دستیار دموکرات کنگ//ره گف//ت که تهدید چین ب//رای جریمه کردن یکی از خودروس//ازان امریکا یک «ی//ادآوری جدی خوب» به ترامپ است. او گفت: «آنها کارتهایی دارند که میتوانند هر طور خواس//تند با این کارتها بازی کنند و اگر ترامپ فکر میکند امریکا میتواند به عنوان تنها ابرقدرت جهانی با آنها درباره تایوان و تجارت بین دو کشور با کرهشمالی و هر موضوع دیگری وارد مذاکره شود، بهتر است که دراین باره بیشتر فکر کند.»

کمیس//یون توس//عه و اصالحات ملی چین که مسئول طرحه//ای دولتی اس//ت، هیچ واکنش//ی به درخواس//ت رویت//رز برای اظهارنظ//ر درباره موضوع مطرح ش//ده در روزنامه چاینا دیلی نش//ان نداده اس//ت. همچنین س//ایر ش//رکتهای امریکایی مانند بوئینگ ‪)Boeing Co(‬ و جنرالالکتریک ‪)General Electric(‬ که سود زیادی از حضور در چین میبرند، مهمترین شرکتهایی هستند ک//ه میتوانند ابزار تالفی کردن از نوع چینی قرار بگیرند. دسترس//ی این ش//رکتها به بازار ب//زرگ چین میتواند با اقدامات مقامات چینی محدود ش//ود. س//ود کس//ب و کارهای چینی در امریکا بیش از ۰۰۵میلیارد دالر برآورد میشود.

پک//ن همچنی//ن میتواند به س//اختار نظامی خود که همراه با کاهش رش//د اقتصادی این کشور حرکتش کند ش//ده بود، سرعت بخش//د و مانورهای دریایی بیخ گوش تای//وان برگ//زار کند یا اقدام//ات دیگری ک//ه با منفعت کشورش همسو است را انجام دهد.

اریک آلتبچ، نایب رییس ارش//د گروه آلبرات اس//تون بریج ‪Albright Stonebridge Group‬ و دس//تیار پیش//ین معاون نمایندگی تجاری امری//کا در امور چین، درای//ن باره گفت: «سیاس//ت تایوان ب//رای چین یکی از مهمترین مس//ائل بوده و این کش//ور آماده است تا هرچه الزم باشد برای دفاع از این سیاست انجام دهد.»

ح//ال اینکه اصرار چین به این سیاس//ت ت//ا چه اندازه میتواند برای خودروسازهای بزرگ امریکایی ضرر داشته باش//د، موضوعی است که میزان جریمه چینیها آن را از ابهام درخواهد آورد.

البت//ه یکی از مقامات پیش//ین امری//کا دید مثبتتری نسبت به این موضوع دارد. به باور او ترامپ ضمانت کرده که سال نخست روابط دولتش با چین یک سال رقابتی و توام با مبارزه خواهد بود.

به اعتقاد کارشناس//ان چینی و امریکایی این داس//تان میتوان//د به 3 ش//کل پیش برود: نخس//ت اینکه ترامپ بسیار بیش//تر از رییسجمهور پیشین امریکا یعنی بوش با گذر زمان از مواضع خود عقبنش//ینی کند، دوم اینکه ترامپ بدون دس//ت زدن به عمل خاص و منسجمی تنها در کالم به سیاس//ت «چین واحد» اعتراض خود را نشان دهد و سوم اینکه چین و امریکا با تصمیم مقامات امریکا رویارویی نظامی را تجربه کنند. البته احتمال آخر بسیار دور از ذهن است زیرا مقامات پیشین امریکا هرگز به سراغ این گزینه نرفتهاند.

در ش//رایط فعل//ی ک//ه دنی//ا در انتظ//ار ش//روع ریاستجمهوری ترامپ اس//ت و همه میخواهند بدانند میلی//اردر امالک در امری//کا چه تصمیماتی در حوزههای مختلف میگیرد، ترس به سراغ خودروسازهای امریکایی آمده اس//ت. چین با این اقدام و اقداماتی مشابه این نشان داده ک//ه اگر بخواهد میتواند تصمیمات الزم را در جهت منافع کش//ورش بگیرد. حال بای//د منتظر ماند و دید چه سرنوش//تی در انتظار خودروسازان امریکایی خواهد بود و آیا یکی از غولهای خودروساز امریکا در بازار چین ضربه خواهد خورد یا خیر. برای یافتن پاس//خ این پرسش زمان چندانی باقی نمانده است.

منبع: رویترز

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.