موافقت با برپایی نمایشگاه خودرو در «شهر آفتاب»

Sanat Newspaper - - صنعت خودرو -

سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: این وزارتخانه دنبال این اس//ت که برای مردم در راه حضور در نمایش//گاهها و همچنین برای تردد ش//هری مش//کلی ایجاد نش//ود و به همین دلیل با برگزاری نمایشگاههای پر بازدید در شهر آفتاب موافقت کرده است.

منوچهر طاهایی در گفتوگو با پرشین خودرو با تایید برگزاری جلسه مش//ترک وزیر صنعت، معدن و تجارت و مدیران شهری گفت: در آن جلس//ه قرار بر این ش//د که نمایشگاههای پربازدید به ش//هر آفتاب منتقل ش//وند زیرا برگزاری این نمایشگاهها در سایت نمایش//گاه بینالمللی تهران، مشکالت ترافیکی به دنبال خواهد داشت.

وی ادامه داد: در جلس//ه مش//ترک وزارت صنع//ت، معدن و تجارت و اعضای ش//ورای ش//هر، هم//ه جوانب بررس//ی و قرار ش//د وزارت صنعت، مع//دن و تجارت کمک کند ت//ا برای رفع نگرانیهای ترافیکی، نمایش//گاههای پر بازدید در ش//هر آفتاب برگ//زار ش//ود که نمایش//گاه خودرو ته//ران نیز ج//زو همان پر بازدیدهاست و برگزاری آن در شهر آفتاب با شرایطی که درنظر گرفته شده است، صدق میکند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.