بخش خصوصی در جایگاه متهم و مطالبهگر

«گسترش‹صنعت»‹نیازهای‹زیرساختی‹صنعت‹برق‹را‹بررسی‹کرد

Sanat Newspaper - - صنعت زیرساخت -

براس//اس برآورده//ا و به گفت//ه وزیر نی//رو، ایران نیازمن//د ۷۴ت//ا ۰۵ هزار مگاوات ظرفی//ت جدید تولی//د برق در ۰۱ س//ال آینده و تا پایان برنامه ۵س//اله هفتم توس//عه است، مقداری که برخی از کارشناسان آن را به شرط توجه به صادرات برق و نیاز منطقه، ناکافی میدانند.

ای//ران درحالی توانایی تولید برق مورد نیاز خود را دارد که برخی از کشورهای منطقه هنوز به این توان دس//ت نیافتهاند. این به معنای دیگر، یعنی فرصتی برای ص//ادرات برق به کش//ورهای منطقه و افزایش س//ودآوری وج//ود دارد که ایران با ص//ادرات انرژی میتواند ظرفیت گستردهای برای افزایش درآمدهای غیرنفتی ایجاد کند.

دبیر کمیته حمایت از س//اخت داخل س//ندیکای ب//رق ای//ران در گفتوگ//و با گس//ترش صنعت بیان کرد: ایج//اد ۷۴ تا ۰۵ هزار م//گاوات ظرفیت جدید تولید برق برای مدت ۰۱ س//ال ناکافی است چراکه ما باید نگاه صادراتی به صنعت برق داش//ته باشیم. با توجه به نیاز کشورهای منطقه به برق و توانایی ایران در تامی//ن این نیاز باید برنامهه//ای صادراتی برق را افزایش دهیم.

ص//ادق صی//اد افزود: ب//رای صادرات ب//رق پس از شناس//ایی مش//تریان باید نیروگاهه//ای جدید را در مناطق نزدیک به این کش//ورها ساخت تا هزینههای زیرساختهای صادراتی -مانند خطوط انتقال برقکاهش یابد. این منطقی نیست که اگر قصد صادرات به ش//رق داریم، نیروگاه در غرب کشور ساخته شود بنابرای//ن مهمترین موض//وع در س//اخت نیروگاهها برنامهریزیهای مالی است تا بر این اساس هزینههای ساخت به حداقل برسد و بهرهوری افزایش یابد.

این عضو سندیکای برق ایران درباره پیشنیازهای زیرساختس//ازی صنعت نفت ب//ه خبرنگار ما گفت: آنچ//ه م//ورد نیاز اس//ت مناب//ع مالی اس//ت. امروز صنع//ت برق ایران در س//اختار و مدیریت مش//کلی ن//دارد. آنچنان که در س//اخت نیروگاهها براس//اس استانداردهای جهانی عمل میکند اما گلوگاه صنعت برق منابع مالی است. برای تامین هزینهها نیاز است دست بخش خصوصی در پروژههای صنعت برق بازتر شود.

ب//ا وج//ود انتقاداتی ک//ه دبیر کمیت//ه حمایت از س//اخت داخل س//ندیکای برق ایران به میزان مورد نی//از ظرفیت جدید تولید برق و اس//تفاده ناکافی از ظرفیت بخش خصوصی داش//ت، از ابتدای امس//ال، احداث نیروگاههای جدی//د و امضای تفاهمنامههای ساخت آغاز شده است.

به گزارش گس//ترش صنعت، یکی از این اقدامات که به اردیبهشت ۵۹ بازمیگردد، امضای تفاهمنامه س//اخت ۵هزار مگاوات نیروگاه س//یکل ترکیبی بین ش//رکت تولید نیروی برق حرارت//ی و گروه مدیریت پروژهه//ای نیروگاهی ایران (مپن//ا) در محل وزارت نیرو است.

‹نگاهی‹به‹اخبار ‹

مروری بر خبرها نش//ان میدهد ک//ه از فروردین امسال، احداث۰۱ هزار مگاوات نیروگاه جدید حرارتی آغاز شده است. حمید چیتچیان پیشتر اعالم کرده بود که براس//اس برنامه ۵س//اله ششم توسعه، کشور نیازمند ۶۲ هزار و ۰۰۵ مگاوات ظرفیت جدید تولید برق تا پایان برنامه ششم توسعه است و باید به همین میزان نیروگاه جدید وارد مدار شود.

به گفت//ه وزیر نیرو، تا پایان س//ال ۵۹ باید ۲هزار مگاوات نیروگاه در سطح کشور به بهرهبرداری برسد.

اهمیت بازدهی و کارآیی در تولید برق از آنجاست که اس//تفاده از توربینه//ای کالس F به جای E با قیمت گاز ۰۱ س//نت در هر مترمکعب در مدت ۰۲ سال، همه سرمایهگذاری نخستین ساخت نیروگاه در برابر صرفهجویی انرژی بازگشت خواهد کرد.

براس//اس گزارشی که ایرنا منتشر کرده است، وزیر نیرو از اس//تقبال نکردن بخش خصوصی برای تولید فن//اوری توربین کالس F گالیهمند اس//ت. به گفته چیتچی//ان، اس//تقبال نکردن بخ//ش خصوصی از تولید این محصول س//بب ش//ده وزارت نیرو خود به خریداری ۵هزار مگاوات نی//روگاه از گروه مپنا اقدام کند و تفاهمنامهای را امضا کرده است.

‹به‹برنام ‹ههای‹پی ‹شبینی‹شده‹م ‹یرسیم ‹

با وج//ود اینکه بیش//تر طرحه//ا و پروژههایی که در صنای//ع مختلف درحال اجراس//ت، به برنامههای پیشبین//ی ش//ده نمیرس//د ام//ا اینبار مس//ئوالن میگویند که س//اخت نیروگاههای برق حرارتی طبق برنامهها پیش رفته است.

در گزارش//ی که از برقنیوز منتش//ر ش//ده است، میخوانیم که محس//ن طرزطلب، مدیرعامل شرکت م//ادر تخصصی نیروگاهه//ای برق حرارت//ی، با بیان اینکه از هزار و۰۰۸ مگاوات نیروگاهی که قرار اس//ت تا پایان امس//ال به بهرهبرداری برس//د هماینک هزار و۰۴ م//گاوات نیروگاه وارد مدار ش//ده اس//ت، گفت: این موضوع بیانگر این مطلب اس//ت که شرکت مادر تخصص//ی نیروگاههای برق حرارتی براس//اس برنامه پیش م//یرود و تاکن//ون صددرص//د برنامههای آن محقق شده است.

وی با اشاره به اینکه یکی از پروژههایی که در قالب طرحهای اقتصاد مقاومتی به شرکت نیروگاههای برق حرارتی ابالغ شده، تکمیل نیروگاه پرند است، افزود: این پروژه تاکنون ۸۵ درصد پیشرفت فیزیکی داشته و تا پیک س//ال آینده م//ورد بهرهبرداری قرار خواهد گرفت.

محس//ن طرزطل//ب ب//ا اش//اره ب//ه تکمی//ل و بهرهبرداری۲ه//زار و ۰۰۵ م//گاوات نی//روگاه جدید ش//امل نیروگاهه//ای ماهش//هر، چادرمل//و، بهبهان، س//یرجان و کهنوج گفت: عملی//ات اجرایی ۰۱ هزار مگاوات نیروگاه جدی//د در بخش دولتی و خصوصی از ابتدای امسال آغاز ش//ده و برای ۰۲ هزار مگاوات نیروگاه دیگر نیز برنامهریزی شده است.

وی ادامه داد: ب//رای ادامه عملیات اجرایی به ۵/۸ میلیارد دالر اعتب//ار نیاز داریم تا بتوانیم این طرحها را به انجام برسانیم.

مدیرعامل شرکت مادر تخصصی نیروگاههای برق حرارتی گفت: عملیات اجرایی نیروگاههای قش//م ۲، ماکو، المرد و بندرعباس آغاز ش//ده و براساس برنامه درحال انجام است.

وی اظه//ار امی//دواری کرد تمام//ی طرحهایی که در قال//ب طرح اقتص//اد مقاومتی یا خ//ارج از آن به شرکت مادر تخصصی نیروگاههای تولید برق حرارتی واگذار ش//ده اس//ت، طبق برنامه و در موعد مقرر به بهرهبرداری برسد.

‹بخش‹خصوصی‹ک ‹مرمق‹است ‹

اج//رای پروژهه//ای س//یکل ترکیب//ی، مهمترین پروژه بخش برق کش//ور اس//ت و ایران توانسته است در س//ختترین دوران تحریم، روند تولید تجهیزات پیچی//ده نیروگاه//ی را ادامه دهد، باز ه//م نیروگاه بس//ازد، تولیدات خود را توسعه و کیفیت آنها را ارتقا دهد. بررس//یها نش//ان میدهد که امروز نهتنها در بازار داخلی نیاز کش//ور را تامی//ن میکنیم، بلکه در بازاره//ای جهانی نیز حضور داری//م اما صادرات برق همکاریه//ای بیش//تر و وحدت نهاده//ای دولتی و خصوصی را میطلبد.

اگرچه همواره بخ//ش خصوصی از حمایت نکردن دول//ت و مانعتراش//یها در ورود بخش خصوصی به مدیریت اقتصاد س//خن میگوید، این بار وزیر نیرو و مدیرکل دفتر توس//عه صادرات و صدور خدمات فنی و مهندسی این وزیر از حمایت نکردن اتاق بازرگانی از تولید زیرس//اختهای تولید و صادرات برق انتقاد میکنند.

مدیرکل دفتر توسعه صادرات و صدور خدمات فنی و مهندسی وزارت نیرو در نشستی با انتقاد از عملکرد بخش خصوص//ی در حمایت صادرات خدمات فنی و مهندس//ی برق و با بیان اینکه رویکرد وزارت نیرو در پس//ابرجام تقویت و توس//عه صادرات خدمات فنی و مهندس//ی در صنایع برق و انرژی است، گفت: بر این اس//اس ضروری است که بخش خصوصی موضوعاتی را که موجب آس//انی در صادرات میش//ود پیشنهاد دهد. به عنوان مثال یکی از این مش//کالت در توسعه ص//ادرات خدمات فنی و مهندس//ی در صنایع برق و ان//رژی، عملکرد بانکها بوده و در ش//رایطی که باید سیس//تم بانکی در خدمت تولید و صنعت و اشتغال باش//د، به ان//دازهای که انتظ//ار م//یرود، همکاری نمیکند.

براس//اس گزارش//ی که از خبرگزاری مهر منتش//ر ش//د، به//رام نظامالملکی ب//ا تاکید بر اینک//ه باید از توانمندیه//ای موج//ود در ح//وزه آب و ب//رق برای ارزآوری و اشتغال استفاده شود، گفت: درحالحاضر ۰۹ درصد صادرات خدمات فنی و مهندسی در حوزه آب و برق بوده و با توجه به این موضوع، دفتر توسعه صادرات و صدور خدمات فنی و مهندسی وزارت نیرو آمادگی دارد کمکهای الزم را به فدراسیون صادرات انرژی دهد تا 3 شرکت صادراتی قوی در حوزه آب و برق به وجود آورد.

نظامالملکی ب//ا یادآوری ظرفیتی که در آب و برق وجود دارد، گفت: با وجود سهم بسیار باالی صادرات در ح//وزه آب و ب//رق، این بخش در ات//اق بازرگانی صدایی ندارد و آثاری از آن مشاهده نمیکنیم.

‹ورود‹ ب/ه‹ صنع/ت‹ ب/رق،‹ فع/ا‹ توجی/ح‹ ‹ اقتصادی‹ندارد‹

ام//ا نظر بخش خصوصی مقابل این دو مقام دولتی اس//ت؛ بخش خصوصی معتقد است که دولت اجازه ورود به صادرات برق را نمیدهد و از سوی دیگر برای ورود بخش خصوصی به ساخت نیروگاهها انگیزههای کافی ایجاد نشده است.

دبیر کمیته حمایت از ساخت داخل سندیکای برق ایران به گس//ترش صنعت گفت: اگر بخش خصوصی بخواهد که س//ازنده و مالک نیروگاههای برق باش//د و از قطعات داخلی کش//ور اس//تفاده کند باید انگیزه کافی برای این هزینه را داش//ته باشد. همانطور که میدانید درحالحاضر بیش//تر برق کش//ور در بخش خانگی مصرف میش//ود این درحالی است که زمانی مصرف ب//رق منجر به ارزش افزوده میش//ود که در بخش صنعت مصرفی باالتر از مصرف خانگی داشته باشد.

صادق صیاد افزود: نیروگاههای برق مانند کارخانه هستند که ورودی و هزینههایی دارد و محصول آن برق اس//ت. این محصول باید مشتری خود را داشته باش//د. امروز بزرگترین مش//تری برق کش//ور، دولت اس//ت و هیچ اطمینانی وجود ندارد که دولت بتواند مش//تری خوبی برای این محصول باشد و پول خرید این محصول از بخش خصوصی را تامین کند. این در ش//رایطی اس//ت که این نیروگاهها برای ادامه حیات خود نیازمندند که با فروش کاالی خود- یعنی برقبتوانند هزینههای تولید آینده را تامین کنند.

در کن//ار ه//م خوان//دن ای//ن انتقاده//ا و خبرها، نتیج//های تاملبرانگیز و تک//راری را به ذهن متبادر میکند؛ نهادهای دولتی و خصوصی در برنامهریزیها و اجرای آنها باید وحدت و هماهنگی مناسبی داشته باش//ند. امری ضروری که در نشستهای تشکلهای خصوص//ی و دولت//ی اگرچه دنبال میش//ود اما باید سرعت و شدت بیشتری یابد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.