استفاده از فناوری خارجی برای افزایش بهرهوری در داخل

Sanat Newspaper - - صنعت زیرساخت -

بای//د طوری عم//ل کنیم تا استفاده از سرمایه خارجی به عنوان ضعف و وابستگی و نفی استقالل کش//ور در صنایع از جمله آب و برق منجر نش//ود؛ ای//ن اصلیترین مح//ور گفت وگوی علیرض//ا دائمی، معاون برنامهریزی و ام//ور اقتصادی وزیر نیرو است.

مع//اون برنامهری//زی و ام//ور اقتص//ادی وزی//ر نی//رو گف//ت: پیششرط ما برای همکاریهای بینالمللی انتقال فناوری است و بر این اساس تمام قراردادهای خارجی صنعت آب و برق پیوس//ت فناوری دارد. علیرضا دائمی ب//ا تاکید بر اینکه وزارت نیرو از ایجاد س//رمایه خارجی به دلیل انتق//ال دانش فن//ی، رقابتپذیر ک//ردن بازار و جذب س//رمایه خارجی اس//تقبال میکند، به پ//اون گفت: ما هرگز در موقعیتی قرار نمیگیریم که وابس//تگی بیش از حدی به س//رمایهگذاری خارجی ایجاد کنیم، زیرا بنیه اصلی کشور ما سرمایههای داخلی اس//ت، باید طوری عمل کنیم تا اس//تفاده از سرمایه خارجی به عنوان ضعف و وابستگی و نفی استقالل کشور در صنایع ازجمله آب و برق منجر نشود.

‹به‹تعهدات‹خود‹پایبندیم ‹

دائمی با اش//اره به اینکه کشور ما در ریسک سرمایهگذاری خارجی و انجام تعهدات خود یکی از بهترین کش//ورها است و تاکنون هیچگونه تخلفی نداش//ته و به خوش//نامی معروف اس//ت، افزود: به همین دلیل با اجرایی ش//دن برجام، صدها شرکت خارجی برای مشارکت در طرحهای ایرانی حضور پیدا میکنند که نش//اندهنده پایبندی ما به تعهدات بینالمللی اس//ت و اگ//ر چنین نب//ود با اس//تقبال بیش از ح//د انتظار شرکتهای خارجی مواجه نمیشدیم.

‹مولف ‹ههای‹اصلی‹سرمای ‹هگذاری‹ ‹

علیرض//ا دائمی درب//اره منافع س//رمایهگذاری خارجی در بخ//ش آب و برق برای دول//ت گفت: چند مولف//ه اصلی در س//رمایهگذاری خارجی مدنظر وزارت نیرو اس//ت؛ نخس//ت انتق//ال دانش فنی اس//ت که همه منطبق بر سیاس//تهای اقتصاد مقاومتی اس//ت. وی از ایجاد رقاب//ت در بازار جهانی به عنوان دومین مولفه مدنظر وزارت نیرو در س//رمایهگذاری خارجی نام ب//رد و افزود: جذب س//رمایههای بینالمللی نیز س//ومین مولفه مدنظر وزارت نیرو در سرمایهگذاری خارجی خواهد بود. معاون برنامهریزی و اقتصادی وزیر نیرو با اش//اره به اینکه الزم اس//ت همراه با س//رمایهگذاری خارجی، دانش فنی را نیز وارد کنیم، افزود: به همین دلیل، تمام قراردادهای خارجی ما باید پیوست فناوری داشته باشند.

‹استقبال‹از‹فناوری‹نیروگا ‹ههای‹بازده‹باال ‹

او با اش//اره به اینکه دانش فنی ساخت نیروگاههای گازی کالس F از ۲ یا 3 ماه قبل آغاز ش//ده و ممکن است ۴ سال نیز به ط//ول بینجامد، گفت: در صنعت برق واحدهای گازی وجود دارند که با بازده ۲۲ درصد مش//غول بهکار هس//تند و بای//د آنها را غیرفع//ال کنیم و به س//راغ نیروگاههای با بازده ۰۶ درص//د برویم و این بدان معناس//ت ک//ه در مدت یک یا ۲س//ال، با پول صرفهجویی در سوخت میتواند تمام سرمایه را به م//ا بازگرداند. وی با بیان اینکه ت//ا زمانی که رقابت در صنعت وجود نداش//ته باشد مردم باید از محصوالت درجه 3 کم کیفیت اس//تفاده کنند، افزود: رقابت سبب رشد میشود و رقابت صحیح باعث خواهد شد تا کیفیت کاالها و خدمات افزایش یابد.

‹افزایش‹ظرفیت‹به‹۰۰1‹هزار‹مگاوات ‹

مع//اون برنامهری//زی و اقتص//اد وزیر نیرو با اش//اره به نیاز صنع//ت آب و برق به س//رمایه اظهار کرد: در برنامه شش//م توس//عه باید ظرفیت تولید برق کش//ور را از ۵۷ هزار مگاوات ب//ه ۰۰۱ هزار مگاوات برس//انیم و در تولید انرژیهای نو که درحالحاضر 3/۰ برق کش//ور از آن تامین میش//ود نیز باید افزایش یابد که الزمه آن استفاده از سرمایههای بیرونی است.

دائمی با اش//اره به محدودیت سرمایهگذاری داخلی گفت: منابع سرمایهگذاری داخلی محدود است و به صندوق توسعه مل//ی ی//ا بانکها اختص//اص دارد که از س//رمایههای اندکی برخوردارن//د و بای//د ب//رای طرحهای کالن، از س//رمایههای خارجی اس//تفاده ک//رد. وی با بیان اینکه م//ا از این ظرفیت برخورداریم که برق مورد نیاز کش//ور را از انرژی خورشیدی تامی//ن کنیم، گف//ت: در ایران میتوان از پس//ماند و زباله و همچنی//ن نیروگاههای بادی، به میزان زیادی برق تولید کرد و از نیروگاهه//ای برقآب//ی هم میتوان ت//ا ۵۲ هزار مگاوات استفاده برد که همه اینها نیازمند سرمایههای کالن هستند.

دائمی با اش//اره به اینکه کش//ور ما دارای سرمایه انسانی، دانش فنی، زیرس//اخت، بنادر، راه و مصارف باال است، اظهار کرد: در ایران به هر میزان برق تولید ش//ود مورد نیاز اس//ت و م//ازاد آن نیز میتواند صادر ش//ود و اگر س//رمایه داش//ته باش//یم این طرحها س//رعت مییابد. وی ادام//ه داد: بیش از یکس//ال از برجام میگذرد و در این مدت صدها مجوز برای س//رمایهگذاریهای مشترک داخلی و خارجی صادر شده که میتوانند نیروگاههای خورشیدی، بادی، زبالهسوز، حرارتی و تولید پراکنده احداث کنند که مراحل کاری آنها درحال طی ش//دن اس//ت. معاون برنامهریزی و اقتصادی وزیر نیرو افزود: ایجاد ش//عب بانکهای خارجی در کش//ور میتواند انتقال و ورود و خروج منابع مالی را زیر نظارت داشته باشد و در بحث سرمایهگذاری خارجی نیز بسیار موثر است.

علیرضا دائمی معاون برنامهریزی و امور اقتصادی وزارت نیرو

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.