کاهش‹۰۹‹درصدی‹روا‹نآ‹بها‹بر‹سدهای‹قم

Sanat Newspaper - - صنعت زیرساخت -

مدیرعامل ش//رکت آب منطقهای قم گفت: کاهش میزان ۰۹درصدی روانآبها در دو س//ال گذشته بر وضعیت مخازن آب قم تاثیر گذاشته و این امر باعث کاهش آب در سدهای این استان شده است.

احم//د حاج حسینیمس//گر قب//ل از پایان س//ال آبی گف//ت: کاهش میزان بارندگی، ش//رایط اقلیمی و دخالته//ای انس//انی با حف//ر چاهه//ای غیرمجاز یا برداش//تهای اضافی از چاهه//ا و منابع آبی باعث کاهش میزان روانآبها و به تبع آن ذخیره آبی شده است.

وی افزود: آب شرب استان قم از دو سد ۵۱خرداد و کوچری تامین میش//ود ک//ه آبهای ذخیرهای در پشت این سدها کاهش پیدا کرده است.

وی با اش//اره به اینکه س//د ۵۱خرداد منبعی برای تامین آب شرب قم با ظرفیت ۰۰۲میلیون مترمکعب اس//ت، گفت: درحالحاضر ۴3میلیون مترمکعب آب در این سد ذخیره شده است.

حسینیمسگر افزود: سد کوچری از دیگر سدهای تامین آب استان قم اس//ت که ظرفیت ۷۰۲میلیون مت//ر مربع ذخیره آب//ی را دارد که از این مقدار کمتر از ۰۴میلیون مترمکعب آب در این سد وجود دارد.

وی با بیان اینکه کمبود آب و روانآبها مشکالت زیستمحیطی نیز به وجود آورده است، گفت: کاهش روانآبها مش//کالت زیس//تمحیطی را ایجاد کرده اس//ت که در این راستا باید کش//اورزان و افرادی که به تامین آب نیاز دارند متناسب با نیاز خویش از آب بهرهبرداری کنند.

وی افزود: در ش//رایط کنونی، فرهنگسازی درست مصرف کردن باید برای اقش//ار مختلف مردم تبیین شود که این امر از طریق اطالعرسانی و نقش رسانهها با حساسس//ازی مردم از وضعیت بحران آبی تحقق پیدا میکند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.