توسعه صنعت نفت در نزاع موافقان و مخالفان

«گسترش‹صنعت»‹از‹آخرین‹تحلی‹لها‹درباره‹خرید‹دک ‹لهای‹حفاری‹از‹چین‹گزارش‹م‹یدهد

Sanat Newspaper - - صنعت زیرساخت -

پس از س/فر برخی مدیران نفتی به چین و بروز گمانهها درب/اره خری/د دکلهای حف/اری، موج جدی/دی از انتقادات ب/ه وزارت نفت آغاز ش/د. این مخالفتها در حالی ایجاد ش/ده که هنوز اقدام رس/می برای خرید انجام نش/ده است. محور اصلی مخالفان برای نقد خرید دکلهای حفاری، توس/عه س/اخت دکلهای حفاری در داخل کشور است. آنها معتقدند براساس قراردادی که بهتازگی با یکی از شرکتهای روسی منعقد ش/ده، خرید این دکلها از چین به اقتصاد کش/ور ضربه میزند. شرکت روسی قرار است تا ٢ سال آینده ٥ دکل حفاری به کمک مهندسان ایرانی در خرمشهر بسازد.

امیر مهرزاد – صنعت زیرس/اخت:

از س//وی دیگر اما برخی کارشناسان معتقدند، دولت اگر بخواهد مانع خرید دکلهای حفاری از خارج کشور شود نقش سیاستگذاری در اقتصاد را رها کرده و ترمز توس//عه در صنعت نفت میش//ود. به گفته ایندسته از کارشناس//ان دولت نباید جلوی پ//ای بخش خصوصی س//نگاندازی کند و بخش خصوصی هم نمیتواند تا ٢ سال آینده صبر کند تا نخستین تجربه مشترک ایران و روسیه در خلیجفارس به بهرهبرداری برسد.

‹سناریوی‹اول‹ساخت‹دکل‹حفاری ‹

ش//رکتهای ایرانی و روس//ی قرارداد ساخت 5 دکل حفاری دریایی با هدف اکتش//اف و اس//تخراج نفت در میدانه//ای نفت//ی و گازی خلیجفارس ب//ه ارزش یک میلیارد دالر امضا کردند. به گزارش گس//ترش صنعت، این قرارداد با حضور سیداحس//ان موس//وی، مدیرعامل شرکت توس//عه سازههای دریایی(تس//دید) و الکساندر ایلیچوف، مدیرعامل ش//رکت کاریزه بارایکدی روسیه امضا ش//د. 5٨درص//د ارزش این قرارداد ی//ک میلیارد دالری از طرف شرکت روسی تامین میشود.

شرکت ملی نفت با استفاده از این دکلها، ساخت آن در داخل کش//ور را تضمین میکند. ساخت این دکلها ٢ س//ال در خرمشهر طول میکشد. همچنین با ساخت این دکلها، طلسم ساخت دکلهای حفاری دریایی در ایران شکسته شده است.

مدیرعامل ش//رکت توسعه سازههای دریایی در آیین امضای قرارداد س//اخت این دکلهای دریایی گفت: در زمان آغ//از ب//ه کار پارسجنوبی تصور نمیش//د ایران بتواند به سرعت در بخشهای مختلف صنعت فراساحل همچون حفاری میدان، س//اخت سکو و سایر سازههای دریای//ی صنعت نفت خودکفا ش//ود. وی افزود: 5 دکلی که قرار اس//ت با مشارکت روسها ساخته ش//ود متناسب با شرایط خلیجف//ارس طراحی ش//ده و قادرند در می//دان پ//ارس جنوب//ی فعالی//ت کنند. موس//وی با بی//ان اینکه پ//س از امضای قرارداد، نخستین دکل در ٢سال ساخته و تحوی//ل داده خواهد ش//د، اضافه کرد: میزان س//اخت داخ//ل نخس//تین دکل ٨5درصد اس//ت ک//ه در دکله//ای بعد داخلیسازی آن افزایش مییابد.

وی ب//ه ایج//اد مرک//ز معتب//ر اورهال (تعمیرات اساس//ی) در خلیجفارس اشاره کرد و گفت: قرار اس//ت نخس//تین مرکز اورهال دکلهای دریایی و خشکی کشور در خرمشهر راهاندازی شود.

موس//وی با بی//ان اینکه ای//ن مرکز با مشارکت ش//رکتهای روس//ی و چینی ساخته خواهد ش//د، اضافه کرد: تاکنون اقداماتی برای س//اخت اقالم و تجهیزات م//ورد نی//از دکلهای حف//اری در داخل کش//ور انجام ش//ده اما یک مرکز اورهال وی//ژه دکله//ای حف//اری ک//ه صاحب الیس//نسهای معتبر(تح//ت لیس//انس) باشد، وجود نداشته است.

‹واردات‹دک ‹لهای‹نفتی‹ ‹

ب//ا اینکه س//اخت دکلهای حف//اری در ای//ران قرار اس//ت با همکاری روسه//ا کلید بخورد ام//ا خبرهایی درباره واردات دکلهای حفاری نیز به چش//م میخورد. در روزه//ای گذش//ته مخالفان این خری//د چالشهای بس//یاری را ب//رای بخش صنعت نفت رق//م زدند. هفته گذش//ته هیاتی متشکل از نمایندگان شرکتهای نفتی زیرمجموع//ه وزارت نف//ت ب//رای خرید چند دس//تگاه حف//اری دریایی ب//ه چین س//فر کرد و ای//ن در حالی اس//ت که س//اخت داخل 5دس//تگاه حفاری دریایی از سوی ش//رکتهای ایرانی در دس//ت اجراست. موضوع س//فر برخی مدیران ب//ه چین برای تامین دستگاههای حفاری یکی از پرچالشترین بحثهای رس//انهای در هفته گذشته بود؛ چالش//ی که کارشناس//ان را به دو قس//م تبدیل کرد. بخشی از کارشناسان معتقدند ایران در شرایطی که قرار است با روسیه 5 دکل نفتی بسازد، نیازی به واردات ندارد و عده دیگر واردات را مصداق ارتباط جهانی دانس//ته و برای واردات تجهیزات حفاری در دریا توجیه خود را دارند. دسته نخست از کارشناس//ان با اشاره به دکلهای نفتی بیکار در ایران معتقدند نباید برای واردات دس//تگاههای حفاری در دریا اقدام کرد و میتوان از دکلهای بیکار ایرانی اس//تفاده ک//رد، آنه//ا معتقدند در صورت اس//تفاده از دکله//ای موجود عالوه ب//ر حمایت از دکلداران میتوان آینده روشنتری را نیز برای صنعت نفت ایران رقم زد. ‹‹‹روی‹دیگر‹سکه

منتق//دان و مخالفان خرید، این ش//یوه تامین دکلهای حفاری را در حالی ناقض اقتصاد مقاومت//ی میدانند که دولت فقط میتواند سرمایههای داخلی را هدایت کند. با توجه به اینکه دولت نهم اصل٤٤ قانون اساسی را به تصویب مجلس رساند، دولت دیگر اجازه دخالت در شیوه سرمایهگذاری را نداش//ته و فقط میتواند نقش راهبردی داش//ته باشد. بر این اساس اگر بخش خصوصی بخواهد کااله//ا و تجهیزات م//ورد نیاز خود را از خارج کش//ور تامی//ن کند تنه//ا مانعی که دول//ت میتواند پیش پای آنه//ا بگذارد، تعرفه واردات اس//ت؛ تعرفهای که با هدف حمایت از تولیدات داخلی تعریف میشود. دولت برای جلوگیری از واردات، مش//وقهایی را به تولیدکنندگان داخلی ارائه میکند تا آنها از واردات چشمپوش//ی کرده و دولت ه//م بتواند از این طریق سیاس//تهای ابالغی اقتص//اد مقاومت//ی را اجرا کند. مان//ع دیگری که پیش روی بخ//ش خصوصی برای تامین کاال از خارج کش//ور وجود دارد، تعرفه واردات اس//ت. این تعرفه در دو جبهه میتواند نقش حمایت از تولیدات داخل را داشته باشد. ع//الوه بر اینکه پرداخت تعرف//ه واردات نقش بازدارنده ب//رای تامین تجهیزات از خارج دارد، مبلغ تعرفه نیز به صندوق مش//وقات دولت برای حمای//ت از تولید داخل وارد میش//ود. بر این اساس اگر باز هم بخش خصوصی بخواهد از خارج کش//ور محصوالت م//ورد نیاز را تامین کند، دولت میتواند ب//ا تعرفه واردات از تولیدکنندگان داخلی حمایت کند.

با این حال دس//ته دیگری از کارشناس//ان از واردات حمایت نمیکنند اما معتقدن//د زمان اقتصاد جزیرهای گذش//ته و دول//ت نباید ب//رای بخش خصوص//ی ترمز توسعه باش//د. همانطور که در اخبار مربوط به امضای قرارداد با ش//رکت روسی برای ساخت دکلهای حفاری در دری//ا آمده بود، س//اخت این 5 دکل حدود ٢ س//ال طول خواهد کشید. پرسشی که ایندسته از کارشناسان مطرح میکنند درباره نقش دولت در توس//عه است. به عبارت دیگر آیا میتوان از دولت توقع داشت مانع خرید دستگاههای حفاری بخش خصوصی شود؟

بر اس//اس این گزارش باید در نظر داشت که ساخت دکلهای حفاری در داخل کش//ور به کمک روس//یه در کمترین زمان برآوردشده حدود ٢سال طول میکشد و نمیتوان به بخش خصوصی گفت که باید دو سال صبر کند تا دانش فنی به کشور منتقل شود و بعد سازندگان داخلی بتوانند نخستین تجربههایشان را روی آبهای خلیجفارس ش//ناور کنند. همچنین وجه دیگری که در این انتقادات نادیده گرفته شده، این است که هنوز اقدام جدی برای خرید دکلهای حفاری انجام نش//ده و این انتقادات براساس برخی گمانههاست.

در روزهای گذشته مخالفان این خرید چالشهای بسیاری را برای بخش صنعت نفت

رقم زدند. هفته گذشته هیاتی متشکل از نمایندگان شرکتهای نفتی زیرمجموعه وزارت نفت برای خرید چند دستگاه حفاری دریایی به چین سفر کرد و این در حالی است که ساخت داخل ۵دستگاه حفاری دریایی از سوی شرکتهای ایرانی در دست اجراست. موضوع سفر برخی مدیران به چین برای تامین دستگاههای

حفاری یکی از پرچالشترین بحثهای رسانهای در هفته

گذشته بود

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.