تعیین قیمت جدید خوراک پتروشیمیها

Sanat Newspaper - - صنعت زیرساخت -

معاونت برنامهریزی وزارت نفت، قیمت گاز طبیعی س//بک و ش//یرین خوراک برای ش//رکتهای پتروشیمی را در آبان 3هزار و ٦٦٢ ریال اعالم کرد.

به گزارش ش//انا، علیرضا رحمتی، مع//اون برنامهریزی وزارت نف//ت پیشتر قیمت هر مترمکعب اس//تاندارد گاز طبیعی را در فروردین امس//ال ٢هزار و 3١3 ریال، اردیبهش//ت ٢هزار و ٤٦٤ ری//ال و خرداد ٢هزار و ٢٠٧ ریال، تیر ٢هزار و ٠٩٧ریال، مرداد ٢هزار و ٠٨٦ ریال، ش//هریور ٢هزار و ٢٤٦ و مهر 3هزار و ٠٠١ ریال تعیین و اعالم کرد.

اعم//ال تعرفهه//ا، ع//وارض، مالی//ات و حق//وق قانونی دولت و همچنی//ن مف//اد م//اده )3( ابالغی//ه یادش//ده در قبضهای گاز مصرف//ی انج//ام میش//ود. در مت//ن کامل ابالغیه ش//ماره ٠٨٢3٠5-٠٢/٢ وزی//ر نف//ت در تاری//خ ٦٢ دی ٤٩3١ درباره خوراک گاز طبیعی واحدهای پتروشیمی آمده است:

به اس//تناد تکالیف و اختیارات ناش//ی از بند ٤ ماده ١ قانون الح//اق برخی م//واد به قانون تنظیم بخش//ی از مق//ررات مالی دولت (٢) و پیرو موافقت معاون اول محترم ریاس//تجمهوری، بدینوس//یله قیمت گاز طبیعی سبک و شیرین تحویلی از شبکه سراس//ری گاز به عنوان خوراک واحدهای پتروشیمی به ترتیب زیر تعیین و برای اجرا ابالغ میشود:

ماده ١- فرمول پایه محاس//به قیمت گاز س//بک و ش//یرین تحویل//ی از ش//بکه سراس//ری گاز بهعنوان خ//وراک واحدهای پتروشیمی به ترتیب زیر خواهد بود:

الف- قیمت گاز طبیعی در بازار تعیین ش//ده * 5,٠ + معدل وزنی قیم//ت داخلی، صادرات//ی و واردات//ی * =٠.5 قیمت گاز طبیعی

تبص/ره- منظور از مع//دل وزنی قیمت داخل//ی، صادراتی و واردات//ی، حاصل ضرب کل گاز فروخته ش//ده منهای مقدار گاز وارداتی در متوس//ط قیمت فروش سایر مصارف داخلی(خانگی، تج//اری، دولتی، عمومی، حمل و نقل و صنعت بدون احتس//اب فروش به پتروش//یمیها به عنوان خ//وراک) به عالوه کل درآمد حاص//ل از ص//ادرات گاز و نی//ز کل پرداختی ب//رای واردات گاز تقس//یم بر مقدار گاز فروخته ش//ده برای س//ایر مصارف داخلی (خانگ//ی، تج//اری، دولت//ی، عموم//ی، حملونق//ل و صنع//ت غیرخ//وراک پتروش//یمیها) به عالوه مقدار صادرات گاز اس//ت (برابر با فرمول ذیل). این معدل در هر نیمه س//ال شمس//ی بر مبنای عملکرد نیمه گذشته سال محاسبه میشود و مالک عمل قرار خواهد گرفت.

ب- منظور از قیمت گاز طبیعی در بازار تعیین ش//ده عبارت اس//ت از متوس//ط قیمت گاز در هر ماه در هابهای تعیینشده بهعنوان نش//انگر قیمتهای عمدهفروشی گاز طبیعی در مناطق رقیب در توس//عه صنعت پتروش//یمی ایران ش//امل هنری هاب امریکا، ه//اب آلبرتا کانادا و هابه//ای NBP انگلیس و FFT هلند.

م/اده ٢- ب//رای حف//ظ رقابتپذی//ری صنایع پتروش//یمی متوس//ط قیمت گاز طبیعی خ//وراک این صنایع در هیچ حالتی از ٠٩درص//د قیمتی که براس//اس بند ب م//اده یک این ابالغیه محاسبه میشود، بیشتر نخواهد شد.

م/اده ٣- قیم//ت گاز طبیعی موضوع ای//ن ابالغیه از ابتدای فروردی//ن ت//ا انته//ای ش//هریور ٠١درصد کمت//ر از قیمتهای محاسبهش//ده در م//اده ١ و از ابت//دای مه//ر تا انتهای اس//فند ٠١درصد بیشتر از قیمتهای محاسبهشده در ماده ١ است.

م/اده ٤- این فرمول قیمت از ابتدای س//ال 5٩3١ تا ابتدای سال 5٠٤١ معتبر است.

تبصره – برای واحدهای در دست بهرهبرداری و نیز طرحهای در دست اجرا یا جدید، اعمال فرمول قیمت تعیینشده منوط به عقد قرارداد بلندمدت خرید خوراک گاز با شرکت ملی گاز ایران و اجرایی شدن آن است.

م/اده ٥- مبنای محاس//به و اع//الم قیم//ت گاز، مترمکعب مصرفی خواهد بود و در مواردی که قیمتها در هابهای جهانی به میلیون Btu اعالم میشود در محاسبات هر 3/٨٢مترمکعب گاز معادل یک میلیون Btu فرض میشود.

ماده ٦- منظ//ور از خوراک مصرفی واحدهای پتروش//یمی، همه مصارف واحدها پس از کس//ر مصارف س//وخت آنهاس//ت. در مجتمعه//ای پتروش//یمی و مناطق ویژه اقتص//ادی انرژی و پتروش//یمی که به دلیل س//امانه درونی شرکتهای خریدار گاز طبیعی، س//نجش جداگان//ه میزان مصارف خوراک و س//وخت ممکن نیس//ت نس//بت س//وخت و خوراک مصرفی در هر مورد براساس اعالم معاونت برنامهریزی وزارتخانه تعیین و برای انجام محاس//بات و صدور صورتحساب به ش//رکتهای تابعه ذیربط ابالغ میشود.

م/اده ٧- معاونت برنامهری//زی وزارت نفت مکلف اس//ت با رعایت این ابالغیه هر ماه قیمت گاز طبیعی س//بک و ش//یرین تحویلی از شبکه سراسری گاز کشور بهعنوان خوراک واحدهای پتروشیمی را بهصورت ریالی محاسبه و برای اجرا به شرکتهای تابعه ذیربط ابالغ کند.

تبصره – مبنای تسعیر نرخ ارز در هر ماه متوسط نرخ تسعیر ارز رسمی بانک مرکزی خواهد بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.