مذاکره‹ایران‹و‹بالروس‹برای‹فروش‹نفت‹و‹ساخت‹تجهیزات‹

Sanat Newspaper - - صنعت زیرساخت -

وزیر نفت با بیان اینکه ایران عالقهمند به توس//عه روابط با بالروس در بخشهای مختلف است، گفت: محور مذاکره با هیات بالروسی، ساخت تجهیزات و معامالت نفت و فرآوردههای نفتی بوده است.

ب//ه گزارش گس//ترش صنع//ت به نق//ل از پایگاه اطالعرس//انی وزارت نف//ت، بی//ژن نامدارزنگنه در دیدار با ویتالی ووک، وزیر صنایع جمهوری بالروس اف//زود: ما عالقهمند به توس//عه روابط با بالروس در ش//اخههای مختلف هس//تیم به نحوی ک//ه منافع درازمدت دو طرف تامین شود.

وی افزود: روزهای پرکاری را در جمهوری اسالمی ایران داشتید و امیدوارم سفری موفق را برای توسعه روابط دو کش//ور بهویژه در بخش اقتصادی داش//ته باشید.

وزیر صنای//ع جمهوری بالروس ک//ه چند روزی است در تهران به سر میبرد با محمدرضا نعمتزاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت و اس//حاق جهانگیری، معاون اول رییسجمهوری دیدار کرد.

وی در مالقات با جهانگی//ری موفقیتهای ایران در سیاست خارجی و برجام را تبریک گفت و افزود: این دستاورد نتیجه شایس//تگی مسئوالن و صبر و شکیبایی ملت ایران است.

ویتالی ووک همچنین در این دیدار از عالقهمندی کش//ورش ب//رای توس//عه همکاریها با ای//ران در زمینهه//ای مختلف ازجمله بخ//ش نفت خبر داد و گفت: بالروس آمادگی دارد با ایران در حوزه پاالیش نفت و صادرات محصوالت پتروشیمی همکاری کند.

بالروس کش//وری دور از دریا و در اروپاست که با کشورهای روسیه، اوکراین، لهستان، لیتوانی و لتونی هممرز و پایتخت آن شهر مینسک است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.