ایران‹و‹روسیه‹تفاهمنامه‹گازی‹امضا‹کردند

Sanat Newspaper - - صنعت زیرساخت -

شرکت ملی گاز ایران و شرکت گازپروم روسیه در حضور دبیر ایرانی کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و روس//یه و وزیر انرژی روس//یه تفاهمنامه همکاری امضا کردند.

حمیدرض//ا عراق//ی، مدیرعامل ش//رکت ملی گاز ایران و الکساندر مدودوف، معاون مدیرعامل شرکت گازپروم در حضور محمود واعظی و الکس//اندر نواک این تفاهمنامه همکاری را امضا کردند.

هیات//ی ٠3 نفره از ش//رکت گازپروم روس//یه دی پارس//ال در س//طوح مدیریت//ی و کارشناس//ی ب//ه سرپرستی معاون مدیرعامل این شرکت به ایران آمد و نخستین نشست همکاری شرکت ملی گاز ایران با این شرکت برگزار شد.

به دلیل گسترده بودن حوزههای کاری صنعت گاز در طول این مذاکرات تصمیم گرفته ش//د 5 کارگروه تعریف ش//ود؛ این کارگروهه//ا در بخش تجارت گاز، تحقیق و توسعه، تولید و اجرای پروژههای مشترک، کاربری گاز ...و تعریف و در قالب آن مذاکراتی انجام شد. در این نشس//ت، طرحهای آماده سرمایهگذاری در ایران تشریح و اعالم شد که ایران برای بخشهای زیرساختی و اصلی خود در شرکت ملی گاز آمادگی جذب بیش از ٢٦میلیارد دالر س//رمایهگذاری را در سالهای آینده دارد.

ش//رکت نفت مناطق مرکزی نفت ایران و گازپروم نف//ت روس//یه تفاهمنام//ه مطالعه دو می//دان نفتی چنگوله و چشمه خوش در غرب کشور را نیز چندی پی//ش امض//ا کردند. س//لبعلی کریم//ی، مدیرعامل شرکت نفت مناطق مرکزی و «الکساندر دوک اوف» مدیرعامل شرکت گازپروم نفت روسیه این تفاهمنامه مطالعاتی را امضا کردند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.