جذب سرمایهگذاری در زیدون

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی -

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی خوزستان گفت: ش//هرک و ناحیه صنعتی شهرستان زیدون آماده هرگونه س//رمایهگذاری اس//ت و مجموعه ش//رکت ش//هرکهای صنعت//ی خوزس//تان حمایته//ای الزم را ب//رای جذب سرمایهگذاران دارد.

به گزارش گس//ترش صنعت به نق//ل از روابط عمومی ش//رکت ش//هرکهای صنعت//ی خوزس//تان، حبی//باهلل کش//تزر، نماینده مردم بهبهان و آغاج//اری در مجلس شورای اسالمی با مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی خوزستان دیدار کرد.

نماینده مردم بهبهان و آغاجاری در این دیدار با اش//اره به موضوع اختصاص س//همی از مالیات ارزشافزوده برای واحدهای تولیدی مس//تقر در شهرکها و نواحی صنعتی به منظور خدماترس//انی در ش//هرکها و نواحی صنعتی کش//ور گفت: در شهرک صنعتی بهبهان و ناحیه صنعتی زیدون ظرفیتهای مناس//بی برای س//رمایهگذاری وجود دارد.

کش//تزر گفت: از ط//رح اختصاص س//همی از مالیات ارزشاف//زوده ب//ه ش//هرکها و نواحی صنعت//ی حمایت میکنیم.

همچنی//ن اخ//الق محمدی//ان، ریی//س هیاتمدیره و مدیرعامل شرکت ش//هرکهای صنعتی خوزستان ضمن ارائه گزارش از وضعیت ش//هرک صنعتی بهبهان و ناحیه صنعت//ی زیدون گف//ت: ش//هرک و ناحی//ه صنعتی این شهرس//تان آماده هرگونه سرمایهگذاری است و مجموعه شرکت شهرکهای صنعتی خوزستان حمایتهای الزم را برای جذب سرمایهگذاران دارد.

توان نخبگان برای مشکالت صنایع ‹

این در حالی اس//ت که مدیرعامل ش//رکت شهرکهای صنعت//ی در دیدار با رییس بنیاد نخبگان خوزس//تان نیز بر اس//تفاده از ظرفیت نخبگان در رفع موانع و مش//کالت صنعت تاکید کرد.

اخالق محمدیان ضمن اشاره بر اینکه باید از توانمندی و دانش نخبگان در راستای رفع موانع و مشکالت صنعت در اس//تان به خوبی اس//تفاده کرد، گف//ت: از این طریق میتوان به رفع نیازهای فناورانه واحدهای تولیدی کمک کرد.

مدیرعامل ش//رکت ش//هرکهای صنعتی خوزستان در ادامه اذعان کرد: ماش//ینآالت واحدهای صنعتی نیازمند فناوریه//ای مدرن و پیش//رفته برای تولید هس//تند که شرکت شهرکهای صنعتی خوزس//تان برای توسعه این بخش همکاری الزم را با بنیاد نخبگان اس//تان در جهت شناسایی نخبگان صنعت آغاز کرده است.

در این نشس//ت رییس بنیاد نخبگان خوزس//تان گفت: با توجه به تفاهمنامه منعقد ش//ده با شرکت شهرکهای صنعتی خوزس//تان، شناس//ایی و پایش نخب//گان حوزه صنعت انجام شده است.

علیرضا زراسوندی افزود: ما در حال تدوین دستورالعمل ویژهای در این زمینه هستیم که نخبگان حوزه صنعت از حمایتهای بنیاد بهرهمند شوند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.