تامین برق تصفیهخانه فاضالب شهرک صنعتی خیام نیشابور

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی -

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان خراسان رضوی از بهرهبرداری پروژه تامین برق تصفیهخانه فاضالب شهرک صنعتی خیام نیشابور خبر داد. به گزارش گس//ترش صنعت به نقل از روابط عمومی ش//رکت شهرکهای صنعتی خراس//ان رض//وی، مس//عود مهدیزادهمقدم گفت: ب//رای انجام این پ//روژه ۴۰۳ میلیون ریال از محل اعتبارات ملی هزینه ش//ده اس//ت. رییس هیاتمدیره و مدیرعامل ش//رکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی اظهار کرد: پروژههای عمرانی در راستای رشد و توسعه اقتصادی، صنعتی و حمایت از س//رمایهگذاران انجام شده و در راستای منویات رهبر معظم و دولت تدبیر و امی//د در حوزه اقتصادی و بخش صنعت اس//ت. مهدیزادهمقدم افزود: این پ//روژه عمرانی با حجم عملیات ۰۰۵ متر ش//بکه فش//ار متوس//ط و با انجام عملی//ات نص//ب، آزمایش و راهاندازی ترانس انجام ش//ده اس//ت که با نصب ای//ن ترانسها انجام ب//ه موقع برنامههای تعمیرات، نگه//داری و قدرت مانور در ش//بکه نیز ارتقا مییابد. مدیرعامل ش//رکت ش//هرکهای صنعتی استان خراس//ان رضوی تصریح کرد: ش//هرک صنعتی خیام نیش//ابور در زمینی به مساحت 6۴2 هکتار ایجاد شده که با توجه به شرایط مناسب آن، بستر الزم برای سرمایهگذاران فراهم است.

مهدیزادهمق//دم تاکید کرد: عملیات اجرای زیرس//اخت در ش//هرکها و نواحی صنعتی با هدف کاهش دغدغه تولیدکنندگان و صنعتگران و در جهت تکمیل و تجهیز شهرکها و نواحی صنعتی انجام میشود.

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی اس//تان خراسان رضوی گفت: این شهرک فضای مناسبی برای کسبوکار دارد و در حال حاضر با استقرار ۳۳2 واحد صنعتی بهرهبرداری ش//ده و افزونبر 6هزار و ۵۷2 نفر در آن مش//غول به کار است.

برگزاری دوره آموزش/ی حفاظت از ‹ گفتار تلفنی

مدیرعامل ش//رکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی همچنین از برگزاری دوره آموزشی حفاظت از گفتار و تخلیه تلفنی در این شرکت خبر داد و گفت: کارکنان شرکت باید از هرگونه ارائه اطالعات به افرادی که هویت آنها برایش//ان مشخص و محرز نش//ده اس//ت خودداری و از دادن هرگونه اطالعات درب//اره مدیر، کارکنان و ح//وزه کاری، بهصورت تلفنی پرهیز کنن//د. مهدیزادهمقدم تاکید کرد: این دوره آموزش//ی با هدف آش//نایی مدیران و کارکنان ش//رکت با حفظ اسرار و اطالعات و حفاظت در گفتار برگزار شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.