ایجاد زیرساختهای صنعتی در استان البرز

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی -

مدیرعامل ش//رکت ش//هرکهای صنعت//ی البرز گفت: ایجاد زیرس//اختها در ش//هرکها صنعتی اس//تان البرز شتاب مناسبی گرفته است.

به گزارش گس//ترش صنعت ب//ه نقل از روابط عمومی ش//رکت ش//هرکهای صنعت//ی اس//تان الب//رز، جهانگیر شاهمرادی گفت: امیدواریم شتابی که در سال ۵9۳۱ در تامین زیرساختها صنعتی در پیشگرفته شده ادامه یابد تا کاستیهای گذشته جبران شود.

وی اقدامات انجام ش//ده زیستمحیطی در شهرکهای صنعتی استان البرز را مطلوب ارزیابی کرد و افزود: وجود تصفیهخانهها باعث خواهد شد که فعالیتهای صنعتی با حفظ محیطزیست پیش برود.

ش//اهمرادی تصریح کرد: زمینهای صنعتی در اس//تان برای جذب س//رمایهگذاران داخلی و خارجی فراهم شده، ادامه داد: در هر منطقه نمیتوان ش//هرک صنعتی ایجاد ک//رد بلکه در صورت وجود ظرفیتی در این مناطق آنها را به سمت ایجاد خوشه صنعتی هدایت کنیم.

وی با بیان اینکه تصفیهخانهها موجودات زنده هستند، اظهارکرد: باید به خوبی از تصفیهخانهها نگهداری ش//ود و ش//رکتهای خدمات//ی در اینب//اره توجیه ش//وند چرا که ش//رکت ش//هرکهای صنعتی تنها یکب//ار میتواند تصفیهخانه بسازد.

مدیرعامل ش//رکت ش//هرکهای صنعتی البرز با تاکید بر اینکه ما مس//ئول صیانت از س//رمایهگذاریهای انجام شده در شهرکهای صنعتی هستیم، افزود: باید به مسائل ایمنی در شهرکها و نواحی صنعتی توجه ویژه شود و به همین دلیل تش//کیل کارگروه ایمنی و بهداشت در آنها با جدیت دنبال شود.

ش//اهمرادی با تاکید بر اینکه تامین آب از اولویتهای اصلی ش//رکت است، ادامه داد: هرچه به پیش میرویم بر شدت بحران آب افزوده میشود بنابراین باید از هدررفت آب جلوگیری کنیم و برای تامین آب برنامهریزی داش//ته باشیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.