ساماندهی شهرکهای صنعتی خصوصی در تهران

در‹جلسه‹ای‹با‹حضور‹استاندار‹در‹شهرستان‹قدس‹بررسی‹شد

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی -

زینب عبدی-صنایع کوچک:

ساماندهی صنایع در استان تهران از سال 1363 آغاز و در س//ال 1366 شرکت شهرکهای صنعتی تهران ایجاد شد. اکنون 28 شهرک و ناحیه صنعتی در اس//تان تهران وجود دارد که با تصویب ش//ورای برنامهریزی اس//تان تهران 10 ناحیه صنعتی دیگر نیز مصوبه احداث دریافت کرده اس//ت. اما مدیریت و ساماندهی ش//هرکهای صنعتی خصوصی که از خدمات شهرداریها بهره نمیبرند و از معافیتها و مزیتهای شرکت شهرکهای صنعتی نیز استفاده نمیکنند موضوعی اس//ت که در نشستی با حضور استاندار تهران مطرح شد.

این درحالی اس//ت که رعایت نکردن مزیتهای نسبی و اقتصادی در صنایع کوچک و متوسط باعث ش//ده تا بهرهوری در صنایع استان تهران نسبت به میانگین کش//ور کمتر باش//د. از این رو طرح تحول صنایع کوچک اس//تان ته//ران در برنامهای ذیل 9 برنامه اصلی پیگیری میشود.

در آخری//ن روز از هفته گذش//ته، سیدحس//ین هاش//می، استاندار تهران همراه با هیاتی از معاونان و مدیران کل ادارهها و دستگاههای استانی با هدف بررس//ی، ارزیاب//ی و تاثیر بر افزایش س//رعت روند تکمی//ل برنامهها و طرحهای دولت در شهرس//تان قدس، وارد این شهرستان شد.

‹رشد‹ی ‹کشبه‹8‹شهرک‹خصوصی ‹

محمدرض//ا قاهریب//در، مدیرعام//ل ش//رکت ش//هرکهای صنعتی اس//تان تهران در این بازدید اظهار کرد: 8 ش//هرک صنعتی خصوصی در استان تهران وجود دارد که از این تعداد، زاگرس و گلبرگ در شهرس//تان قدس واقع شده اما این شهرکهای خصوصی یکش//به و بدون بررس//ی احداث ش//ده است.

قاهریبدر با اشاره به مشکالت صنعتگران در این ش//هرکهای خصوصی گفت: وضعیت آبرس//انی، برقرس//انی، فاضالب ...و مش//کل دارد اما رفع آن منوط به انجام مطالعات جامع است.

مدیرعام//ل ش//رکت ش//هرکهای صنعتی اس//تان تهران تاکید کرد: در این ش//هرکهای خصوص//ی به دلیل تداخل محدوده با ش//هرداریها برای تهیه نقش//ه دقی//ق و «جیپیآراس» اق//دام ش//ده اس//ت ت//ا بت//وان برای رف//ع مش//کالت و خدماترس//انی به صنعتگران اق//دام کرد ام//ا بازهم در بحث مصوبه احداث واحد صنعتی اما مورد قبول نبودن مصوبه طرح توسعه آن واحد با مشکل مواجه میشویم.

مدیرعام//ل ش//رکت ش//هرکهای صنعتی استان تهران گفت: شهرکها و نواحی صنعتی استان تهران در سال 1363 مکانیابی شده اما اجرایی نشده است. اکنون با آغاز همکاری مشترک با سازمان برنامه و بودجه و تعیین اعتبار 300 میلیون تومانی در بحث کارگروه آمای//ش س//رزمین دوباره ب//رای مکانیاب//ی ایجاد شهرکها و نواحی صنعتی تهران در مرحله انتخاب مشاور اس//ت که با انجام طرح جامع امکانسنجی مشکالت صنعتگران رفع خواهد شد.

‹طرح‹تحول‹صنایع‹کوچک‹تهران‹ ‹

قاهریب//در با بیان اینکه توس//عه صنعتی تهران به عنوان موتور محرکه اقتصاد تهران مطرح اس//ت، تصری//ح کرد: احداث 8 ش//هرک صنعتی خصوصی و ی//ک ش//به در دولت قبل ش//کل گرفته و مصوبه دولتی دریافت کرده و شرکت شهرکهای صنعتی تهران ناظر بر این ش//هرکها اس//ت اما در صورتی که ادامه پیدا کند مش//کالت بس//یاری را به همراه خواهد داشت.

مدیرعامل ش//رکت ش//هرکهای صنعتی استان تهران اف//زود: هرچن//د تصویب این ش//هرکها بر عهده شرکت نیست و ش//رکت تنها وظیفه اجرای آن را دارد ام//ا ای//ن موض//وع در ش//ورای معاونت وزارت صنع//ت، معدن و تجارت مطرح ش//ده و در دو هفته آینده این موضوع در جلس//های با حضور معصومه ابتکار، رییس س//ازمان محیطزیست بررسی خواهد شد.

قاهریب//در با اش//اره ب//ه نامگذاری امس//ال به عنوان «اقتص//اد مقاومتی، اقدام و عمل» تصریح کرد: دو موضوع ب//ه عنوان گلچی//ن اقتص//اد مقاومتی مط//رح ش//ده که ب//ا صنای//ع کوچک و متوس//ط مرتبط اس//ت. ی//ک مورد مزیتهای نسبی و اقتصادی و موضوع دیگ//ر برونگرای//ی در صنایع کوچک و متوسط است.

مدیرعام//ل ش//رکت ش//هرکهای صنعتی استان تهران ادامه داد: بهرهوری در استان تهران از متوسط بهرهوری کشور کمتر است زیرا در صنایع تهران مزیتهای نس//بی لحاظ نشده است. اگر این امر ادامه یابد صنایع استان تهران با مشکل مواجه میشود بنابراین طرح تحول صنایع کوچک اس//تان تهران در برنام//های ذی//ل 9 برنامه اصلی پیگیری میشود.

ب//ه گفته قاهریبدر، س//اماندهی صنایع اس//تان تهران از س//ال 1363 با همکاری سازمان برنامه و بودجه آغاز و در س//ال 1366 ش//رکت شهرکهای صنعت//ی تهران ایجاد ش//د. اکنون 28 ش//هرک و ناحیه صنعت//ی زیر نظر دارد و با تصویب ش//ورای برنامهریزی اس//تان تهران 10 ناحیه صنعتی دیگر نیز مصوبه احداث دریافت کرده است.

‹حلقه‹ارتباط‹علم‹و‹صنعت ‹

همچنی//ن س//یدمهدی محم//دی، فرمان//دار شهرس//تان قدس در همراهی با استاندار تهران به ظرفیتهای مختلف شهرستان قدس در بخشهای مختل//ف اقتصادی، اجتماعی و علمی به ویژه وجود بزرگترین دانش//گاه شهرس//تانهای غرب اس//تان تهران در شهرس//تان قدس اش//اره و اظه//ار کرد: تعامل با دانش//گاه و بهرهب//رداری از علم و پژوهش فرص//ت مغتنمی برای متصل ک//ردن حلقه ارتباط علم و صنعت به یکدیگر تا دس//تیابی به آرمانهای مقول//ه اقتص//اد مقاومتی و مطالب//ات رهبر معظم انقالب است. محمدی در توضیح پروژههای عمرانی شهرستان قدس گفت: یکی از مهمترین پروژههای عمرانی شهرستان قدس، بیمارستان قدس است که از مصوبات سفر ریاستجمهوری به شهرستان بوده است و با توجه به مشکالت و دغدغههای بسیار زیاد بهداشتی و درمانی مردم این شهرستان و نبود حتی یک تخت بیمارستانی در آن، نزدیک به 350 هزار نفری، غفلت روزمره از آن لطمههای جبرانناپذیری به شهرس//تان وارد خواهد کرد. فرماندار شهرستان قدس افزود: دیگر پروژه مهم ش//هری در شهرستان قدس، پل ورودی ش//هر از طرف بزرگراه فتح است که سالهاست مشکل ترافیکی سنگین و عدیدهای را برای شهرستان ایجاد و موجبات نارضایتی مردم ش//ریف را فراهم کرده که تکمی//ل آن از مهمترین اولویتهای قدس است.

تهران بهعنوان پایتخت کش/ور و پیش/انی نظام، اگرچه قبل و حت/ی بع/د از انقالب ب/ا محدودیتهایی از حیث توس/عه صنعتی مواجه ب/وده، اما هرگز از توانمندیهای صنعتی در این اس/تان کاسته نشده است. واحدهای صنعتی کوچک در استان ته/ران پیش/ینه زیادی دارند و موجب اش/تغال دس/تکم 50 نفر ش/دهاند از ای/ن رو برنامه س/اماندهی و هویتدار ش/دن ای/ن صنایع بهمنظور برخ/ورداری از مزیته/ا و معافیتهای استقرار در شهرکها و نواحی صنعتی در دست اقدام است.

احداث 8 شهرک صنعتی خصوصی و یک شبه در دولت قبل شکل گرفته و مصوبه دولتی دریافت کرده و شرکت شهرکهای صنعتی تهران ناظر بر این شهرکها است اما در صورتی که ادامه پیدا کند مشکالت بسیاری را به همراه

خواهد داشت

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.