اجرای‹شبکه‹فاضالب‹در‹شهرک‹صنعتی‹محمودآباد

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی -

پس از انجام ف//از مطالعاتی و انتخاب پیمانکار، عملیات اجرایی شبکه جمعآوری فاضالب شهرک صنعتی محمودآباد قم به طور رسمی آغاز شد.

ب//ه گزارش گس//ترش صنعت به نق//ل از روابط عموم//ی ش//رکت ش//هرکهای صنعتی اس//تان ق//م، امیرطیبینژاد با اعالم ای//ن خبر اظهار کرد: ب//ا توجه به توس//عه قابل توجه ش//هرک صنعتی محمودآباد قم و در راستای تامین زیرساختهای الزم و مورد نیاز واحدهای تولیدی، فاز مطالعاتی ایج//اد تصفیهخان//ه در این ش//هرک صنعتی در دس//تور کار قرار گرفت. طیبین//ژاد با بیان اینکه در گذشته براساس نوع واحدهای صنعتی مستقر و مطالعات انجام شده نیازی به تصفیهخانه اعالم نش//ده بود، افزود: پس از استقرار گسترده در این شهرک و انتخاب مشاور و انجام مطالعات مجدد، ضرورت ایجاد تصفیهخانه در آینده، دور از انتظار نبود که بالفاصله ش//رکت شهرکهای صنعتی به انجام مقدمات ایجاد تصفیهخانه در دو فاز ش//بکه جمعآوری و احداث تصفیهخانه اقدام کرد.

مدیرعام//ل ش//رکت ش//هرکهای صنعتی قم افزود: در 6ماه نخست سال جاری مقدمات ایجاد ش//بکه جمعآوری فاضالب ش//هرک به طول 14 کیلومت//ر و با اعتباری افزونب//ر 20 میلیارد ریال قطعی ش//د و با انتخاب پیمانکار مناس//ب، امروز ش//اهد آغاز رس//می عملیات اجرایی ایجاد شبکه جمعآوری این شهرک صنعتی هستیم.

طیبین//ژاد افزود: در بخش دیگ//ر کار در حال مطالع//ه ف//از نخس//ت و دوم مطالعات//ی ایج//اد تصفیهخانه شهرک صنعتی محمودآباد قم هستیم که با اتمام آنها عملی//ات اجرایی این تصفیهخانه نیز آغاز خواهد شد.

مدیرعامل ش//رکت ش//هرکهای صنعتی قم با بیان اینکه براس//اس سیاس//تهای کالن وزارت صنعت، معدن و تجارت زیرس//اختها متناس//ب با نیاز واحدهای تولیدی مس//تقر در شهرکهای صنعت//ی و همچنین ش//هرکهای متقاضیمحور ایج//اد خواهد ش//د، گفت: احداث ای//ن دو پروژه مهم زیربنایی در ش//هرک صنعتی محمودآباد در راس//تای همین سیاست شناسایی و اجرایی شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.