ه‹ماندیشی‹اعضای‹کنسرسیو‹مهای‹سنگ‹در‹تهران‹

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی -

نشست هماندیشی کنسرس//یومهای سنگ تهران با حضور 20 نفر از اعضای 3 کنسرس//یوم ش//کل گرفته در اس//تان تهران در شرکت شهرکهای صنعتی تهران برگزار شد. به گزارش گسترش صنعت به نقل از روابط عمومی ش//رکت ش//هرکهای صنعتی ته//ران، در این نشس//ت که با حضور نماینده س//ازمان صنایع کوچک و ش//هرکهای صنعتی ای//ران همراه ب//ود، محمدرضا قاهریب//در، ریی//س هیاتمدیره و مدیرعامل ش//رکت ش//هرکهای صنعت//ی تهران ب//ر لزوم توجه ب//ه ایجاد و توس//عه ش//بکههای کاری به منظور پیشبرد اهداف اعضای خوش//ههای صنعتی تاکید ک//رد. قاهریبدر با اش//اره به طرح مدل توس//عه صنایع کوچک، خواستار ارتقای سطح فناوری صنعت شد و اظهار کرد: با تدوین مدل توس//عه صنایع کوچک، تمرکز روی شاخصهای آن و همراهی مسئوالن، در این حوزه پیشرفت و توسعه صنعتی حاصل میشود. رییس هیاتمدیره و مدیرعامل ش//رکت ش//هرکهای صنعتی ته//ران الگوب//رداری از ش//یوههای کاری صنای//ع موفق دنیا و نح//وه عملکرد س//ازمانهای تاثیرگذار را الزمه توس//عه کشور دانست و خواس//تار شناسایی و توس//عه مراکز محوری تجارت Maker«و ا//ه»Match به منظور توس//عه صادرات و ایجاد ارتباط موثر برای اس//تفاده از ظرفیتهای آنها شد. در ادامه این نشست، نسرین مصدقصدقی، معاون صنایع کوچک ش//رکت ش//هرکهای صنعتی تهران و نماینده س//ازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران ضمن تش//ریح برنامههای حمایتی صنایع کوچک به منظور ایجاد و توسعه کنسرسیومها بهویژه در حوزه ص//ادرات، بر حمایت م//ادی و معنوی این بخش تاکید کرد. همچنین احمد ش//ریفی، دبیر انجمن سنگ ایران به عنوان متولی شبکه فراگیر خوشه سنگ و نمایندگان کنسرس//یومها در بخش دیگر این نشس//ت دیدگاهها و نیازهای خود را درباره توس//عه کنسرس//یومها و رش//د صادرات ارائه کردند. گفتنی است، 3 کنسرسیوم سنگ اس//تان تهران در راس//تای سیاست توس//عه و حمایت از برنامهه//ای مش//ارکتی با هم//کاری معاونت صنایع کوچک ش//رکت ش//هرکهای صنعتی تهران و انجمن سنگ ایران بهعنوان شبکه فراگیر خوشه سنگ استان تهران و معاونت صنایع کوچک سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران تشکیل میشود و مشمول برنامههای حمایتی میشوند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.