۷۷۱میلیارد تومان قرارداد فن بازار در سال 95

گزارش‹«گسترش‹صنعت»‹از‹جزئیات‹همکار‹یها‹در‹بازار‹فناوری‹ایران‹نشان‹داد

Sanat Newspaper - - صنعت و پژوهش -

با توجه ب//ه اهمیتی که امروزه واسطههای اطالعاتی در ف//روش محص//والت فناوران//ه و دانشبنی//ان پی//دا کردهان//د دو س//امانه ش//بکه فن ب//ازار ملی ایران و س//امانه ارزیاب//ی فناوری ایران راهاندازی ش//ده است. تاکنون حجم قراردادهای ش//بکه فن بازار ملی ایران به ۰۰۱میلیارد تومان و ارزیابی فناوری ایران به ۷۷میلیارد تومان رس//یده که درمجموع حجم قراردادهای این دو بخش بنا به فعالیت فن بازارها در کش//ور ۷۷۱میلیارد تومان برآورد میشود.

فن ب//ازار بهمعنای بازار فناوری محلی برای مبادالت فناوری اس//ت. همانطور که بازار مس//کن محل مبادله مسکن اس//ت و بنگاههای معامالت مسکن واسطههای اطالعات//ی و حقوقی معامله مس//کن هس//تند در بازار فناوری نیز فن بازارها نقش واس//طهای برای رس//اندن اطالع//ات ب//ه «عرضهکنن//دگان»، «متقاضی//ان»، «کارآفرینان» و «سرمایهگذاران» را دارند. در ضمن به ارائه مشاوره مراحل انتقال فناوری میپردازند.

‹پیشینه‹فن‹بازارها ‹

تولد فن بازارها ب//ه بیش از دو دهه قبل (اواخر دهه ۰۷ می//الدی) و کش//ورهای ش//رق آس//یا برمیگردد. کش//ورهایی چون «ژاپن»، «چین» و «هنگکنگ» که خود تولیدکننده فناوری نبودند و بیش//تر از استراتژی انتقال فن//اوری اس//تفاده میکردند برای س//اماندهی جری//ان انتقال فناوری در کشورش//ان اق//دام به ایجاد ساختارهایی کردند که بعدها بهنام Technomarket یا Technomart معروف شدند.

از نمون//های از مهمترین فن بازاره//ا میتوان به فن بازار آس//یا و اقیانوسیه ،APCTT مستقر در دهلینو، فن بازار۲teY، در امریکا و شبکه نوآوری اروپا )IRC( اشاره کرد. با تشکیل فن بازارها میتوان ظرایف موجود در انتقال فناوری، لزوم ایجاد مکانیس//م اطالعرس//انی درست، همچنین مش//اوره ساختارمند و ایجاد بستری ب//رای استانداردس//ازی مب//ادالت را ب//ه وج//ود آورد. در اص//ل فن ب//ازار در نقش یک واس//طه حرفهای در س//طوح مختلف در کنار عرضهکنندگان (دانش//گاهها، پژوهش//گاهها و واحدهای تحقیق و توس//عه صنایع) و متقاضیان فن//اوری (صنایع بزرگ، بنگاههای اقتصادی کوچک و متوسط، س//رمایهگذاران و حتی دانشگاهها) خواهد ب//ود. با این تعریف میتوان گف//ت که فن بازار در اصل یک بنگاه تخصصی معامالت فناوری است. در این بازار، فروش//ندگان فناوری فرصت خواهند یافت تا ایدهها و فناوریهای خود را به معرض نمایش گذاشته و برای آنها اقدام به بازاریابی کنند. از طرفی این امکان نیز وجود دارد که متقاضیان فناوری نیز تقاضاهای خود را مطرح ک//رده و به این صورت قدرت انتخاب باالتری در بین گزینهها داشته باشند.

فن بازارها به 3 دسته کلی فن بازارهای اطالعات، فن بازار انتقال فناوری و فن بازار ترکیبی تقسیم میشوند. در فن بازار اطالعات، تنها اطالعات فناوری به مخاطبان عرضه میشود. درواقع همانطور که وقتی به یک بنگاه معامالت مس//کن مراجع//ه میکنید اطالع//ات کاملی درباره مسکن قابل خرید یا فروش با تمام ویژگیهایش مییابی//د در فن بازار اطالعات میتوانید از فناوریهای قابل خرید و فروش مطلع ش//وید. در ف//ن بازار انتقال فن//اوری، فن بازارها به طرفهای معامله مش//اورههای فنی، حقوقی و بازار میدهند تا به بهترین شکل منافع طرفها تامین شود. درنهایت فن بازار ترکیبی است که هر دو وظیفه باال را همزمان انجام میدهد.

‹انعقاد‹۱۳‹قرارداد ‹

مجید متقیطلب، رییس پارک علم و فناوری گیالن با بیان اینکه در ش//انزدهمین نمایش//گاه دستاوردهای پژوهش و فناوری که آذر امس//ال برگزار شد حدود ۱3 ق//رارداد به مبل//غ ۷۷میلیارد تومان به امضا رس//ید به گسترش صنعت گفت: این قراردادها بین سرمایهگذاران و مجموعه ۸۱ پارک علم و فناوری مراکز پژوهش//ی و دانشگاه منعقد شد.

او افزود: بزرگترین قرارداد فن بازارها در نمایش//گاه امس//ال مربوط ب//ه پارک عل//م و فن//اوری گیالن بود که ح//دود ۵۱میلی//ارد تومان ازس//وی س//رمایهگذار گلستانی برای ساخت ماش//ینآالت تولید خمیر کاغذ از پس//ماندهای کش//اورزی در نظر گرفته شد. از دیگر س//رمایهگذاریها میت//وان ب//ه قرارداده//ای بیش از ۵میلیاردی دانشگاه صنعتیشریف اشاره کرد.

او ب//ا بی//ان اینک//ه ش//هرک علم//ی و تحقیقاتی اس//تان اصفهان نیز موفق به انعقاد قراردادهای ۵/۲ میلیاردی و ۵میلیاردی در این نمایشگاه شد، تصریح کرد: عالوه بر این پژوهش//گاه صنایع غذایی خراسان رضوی، پژوهش//کده رنگ و پوشش و پارکهای علم و فناوری گلستان و اردبیل و رفسنجان در حوزههای مختلف قراردادهایی را منعقد کردند. همچنین برای س//اخت ماشینآالت صنعتی و گسترش فناوریهای حوزه الکترونیک قراردادهایی با سرمایهگذاران منعقد شد که مجموع اینها به ۷۷میلیارد تومان رسید.

به گفته متقیطلب برای تجاریس//ازی فناوریها س//امانهای را با عنوان س//امانه ارزیابی فناوری ایران (س//افا) راهان//دازی کردهایم تا اعض//ای هیات علمی دانشگاهها و فناوران وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بتوانند تحقیقات خود را تجاریس//ازی کنند. پس از ثبتنام متقاضیان، محصوالت و فناوریها براس//اس شاخص س//طح آمادگی فناوری )TRL( و از طریق نرمافزار هوش//مند طبقهبندی ش//ده و فناوریهایی که در س//طح شش//م این ش//اخص ق//رار گیرند به بازاریابهای فناوری معرفی میشوند.

متقیطلب در پاسخ به این پرسش که این سامانه ت//ا چه اندازه میتواند به ف//روش محصوالت فناورانه کمک کند، تصریح کرد: همیشه برای به ثمر رساندن فعالیته//ای کارب//ردی نیاز ب//ه پایه علم//ی داریم. ب//ا توجه به اینکه در نمایش//گاه پژوه//ش و فناوری س//ال گذشته پژوهش//گران محصوالت خود را بدون هیچگونه ارزیابی قبلی به نمایشگاه عرضه میکردند بنابراین برای رتبهبندی س//طح فن//اوری هرکدام از ش//رکتکنندگان تصمیم به راهاندازی این س//امانه مطابق چارچوبهای بینالمللی و برمبنای مدل ناسا گرفتیم.

او ب//ا بیان اینکه طراحی س//امانه ارزیابی فناوری سنگ محکی برای فناوران است، گفت: برای تعیین توانای//ی پژوهش//گران در این س//امانه ۰۰۲ س//وال طراحی شده که پژوهشگران با پاسخ به این سوالها میتوانند توانایی خود را محک بزنند. در مرحله بعد داوران تمامی مس//تندات را بررس//ی و برای فناوران )TRL( الماس//ی، طالیی و نق//رهای تعیین میکنند. با مشخص ش//دن س//طح فناوری، س//رمایهگذاران و صنعتگران قادر خواهند ب//ود محصول مورد نظر خود را در سامانه تقاضا دهند.

‹۳‹حوزه‹فعالیت‹فن‹بازارها ‹

اکبر قنبرپور، رییس مرکز فن بازار ملی با بیان اینکه مرکز مل//ی فن بازار ایران در نمایش//گاه اینوتکس که خرداد امس//ال برگزار شد موفق به انعقاد ۰۰۱میلیارد توم//ان ق//رارداد ش//د ب//ه گس//ترش صنع//ت گفت: فعالی//ت مرکز مل//ی فن بازار ایران ب//ر 3 حوزه انتقال فناوری، اختراعات، س//رمایهگذاری شرکتهای نوپا و استارتآپها متمرکز اس//ت. تاکنون در بخش انتقال فناوری از خارج ۰۰۱میلیارد تومان قرارداد منعقد شده اس//ت. در بخش اختراعات در س//الجاری حدود ۵/3 میلیارد تومان اختراع به س//رمایهگذاران و صنعتگران واگذار شده و س//رمایهگذاری شرکتهای دانشبنیان نوپا و اس//تارتآپها حدود 3میلیارد تومان بوده است. عالوه بر این با بازاریابی محصوالت دانشبنیان موفق به فروش 3میلیارد تومان محصوالت دانشبنیان شدهایم.

قنبرپ//ور به جزئیات قرارداد فن بازارها اش//اره کرد و افزود: بیش//تر قراردادها در ح//وزه فناوری ارتباطات و اطالعات و س//المت بوده اس//ت. در ح//وزه فناوری ارتباطات و اطالعات 3 قرارداد در نمایش//گاه اینوتکس داش//تهایم و همچنی//ن در حوزه س//المت 3 قرارداد مربوط به دارو، بیوسنسورها و دستگاه تست قند خون منعقد ش//د. برای راهاندازی واحد تحقیق و توسعه در حوزه اتوماس//یون بین طرف ایران//ی و چینی قرارداد منعقد شد.

او اف//زود: از دیگ//ر دس//تاوردهای حاصل ش//ده از س//وی فن بازارهای این مرکز انعقاد قرارداد همکاری در حوزه نانومواد بین یکی از ش//رکتهای دانشبنیان ایرانی با ش//رکت اروپایی برای ورود محصوالت ایرانی به بازارهای جهانی اس//ت و معاون//ت علمی و فناوری ریاس//تجمهوری در اینب//اره از ش//رکت دانشبنیان ایرانی حمایت مالی کرده است.

به گفته قنبرپ//ور از دیگر قراردادهای منعقدش//ده با دیگر کش//ورها در نمایش//گاه اینوتک//س میتوان به کش//ورهایی مانند روس//یه، بالروس، اتریش و فرانسه اش//اره کرد. ح//وزه همکاری به این صورت اس//ت که دانش فنی به طرف ایرانی منتقل ش//ود و شرکتهای ایرانی ظرفی//ت جذب دانش و نیروی انس//انی باالیی برای همکاری با طرف خارجی دارند.

مجید‌متقی‌طلب: ‌این‌قراردادها‌بین‌سرمای ‌هگذاران‌و‌مجموعه‌۸۱‌پارک‌ علم‌و‌فناوری‌مراکز‌پژوهشی‌و‌دانشگاه‌منعقد‌شد

اکبر‌قنبرپور: تاکنون‌در‌بخش‌انتقال‌فناوری‌از‌خارج‌۰۰۱میلیارد‌

تومان‌قرارداد‌منعقد‌شده‌است

طیبه جهانبازی

صنعت

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.