حل‹چالش‹کس‹بوکارهای‹نوپا‹در‹کشور

Sanat Newspaper - - صنعت و پژوهش -

وزی//ر ارتباطات و فناوری اطالع//ات از برنامهریزی برای حل چالش کسبوکارهای نوپا و اس//تارتآپها در کشور خبر داد و گفت: با این برنامهریزی، تعادل را با اصناف سنتی حفظ خواهیم کرد.

ب//ه گ//زارش مه//ر، محمود واعظ//ی با اش//اره به رف//ع چالشهای کسبوکارهای نوپا در کشور و تقابل اصناف و کسبوکارهای سنتی با این کس//بوکارها اظهار کرد: با برنامهریزی مدنظر باید تعادل را میان این دو مدل کسبوکار ایجاد کنیم تا هر دو طرف بدون چالش بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند.

وی با اش//اره به مث//ال راهاندازی مراکز خری//د و هایپرمارکتها که به نظر میرسد تهدیدی برای کس//بوکارهای سوپرمارکتها باشند، اف//زود: اما در عمل تجربه نش//ان داد که هریک از این کس//بوکارها مش//تریان خاص خ//ود را دارند. هماکنون نیز این اتفاق با گس//ترش ابزارهای فناوری اطالعات و ارتباطات برای س//ایر کسبوکارها افتاده است.

وزی//ر ارتباطات و فن//اوری اطالعات با تاکید ب//ر اینکه این موضوع مختص ایران نیس//ت، ادامه داد: دنیا در حال تغییر اس//ت و ابزارهای ارتباطی که در اختیار ما قرار دارد به س//مت مدرن ش//دن ما را سوق میدهد و نمیتوان دیگر با ابزارهای س//نتی زندگی کرد. براین اساس باید کارایی این ابزارها مشخص شود.

واعظ//ی گف//ت: وظیفه دولت اس//ت ک//ه فضایی به وج//ود آورد تا کس//بوکارهای جدی//د اینترنت//ی و آنالین بهراحتی ایجاد ش//وند و از س//وی دیگر کس//بوکارهای سنتی از این فضا خس//ارت نبینند و مزاحمتی برای هیچیک ایجاد نشود. باید کسبوکارهای نوپا و سنتی با هم کار کنند و خود را رقیب یکدیگر ندانند.

وی در پاس//خ به این س//وال که در این زمینه آیا قوانین و مقرراتی برای فعالیت اس//تارتآپها وضع خواهد ش//د؟ ادام//ه داد: در حوزه فضای مجازی، مشکالت قانونگذاری تنها مختص حوزه استارتآپها و کس//بوکارها نیست بلکه این حوزه بسیار وسیعتر است و ما شاهد هس//تیم که در کنار فعالیتهای واقعی کشور و ه//ر آنچه ب//رای این فعالیته//ا رخ میدهد در بخ//ش فعالیته//ای مج//ازی نی//ز نم//ود دارد.

وزی//ر ارتباطات تاکید ک//رد: در برخی از این فعالیته//ا با کمب//ود قانون و مصوب//ه مواجه هستیم. البته ما در هر جایی که با این کمبودها مواجه شویم تا جایی که بشود از طریق تصویب مصوبه در کمیس//یون تنظیم مق//ررات ارتباطات س//عی میکنیم تا مشکالت بخش خصوصی را حل کنیم.

وی با تاکید بر اینکه دولت درک درس//تی از حوزه کس//بوکارهای نوپ//ا و ایجاد اش//تغال در این بخ//ش دارد، گف//ت: در صورت تقویت استارتآپها ش//اهد ایجاد شغل، صادرات خدمات و محصول در این حوزه خواهیم بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.