تجاری‌سازی‌پروژه‌های‌فضایی

Sanat Newspaper - - صنعت و پژوهش -

رییس پژوهشگاه فضایی ایران با اشاره به فعالیتهای این پژوهش//گاه در بخش فنی و مهندس//ی گفت: پروژه ارسال مرسولههای پستی با اس//تفاده از پهپاد به صورت آزمایشی در کیش اجرا خواهد شد.

به گزارش ایرنا، حس//ن حدادپور در چهارمین جش//نواره تجلیل از پژوهش//گران پژوهش//گاه فضایی ای//ران افزود: در حوزه فنی و مهندس//ی ۵ تفاهمنامه با مجموعه پست امضا ش//ده که دو مورد آن به مرحله انعقاد قرارداد رسیده است، ارسال مرسوله پستی با پهپاد یکی از آنهاست. همچنین در بخش فنی و مهندسی اس//تفاده از اینترنت اشیاء در زمینه کش//اورزی کشور به صورت آزمایش//ی در دشت مغان اجرا شده و در نظر داریم این کار را در برنامه راهبردی پژوهشگاه ادامه دهیم. در طول ۰3سال گذشته هزار پروژه افتخارآمیز در پژوهشگاه انجام ش//ده و سعی داریم تجاریسازی آن را انجام دهیم.

حدادپ//ور با اش//اره ب//ه اینکه پژوهش//گاه در یک س//ال گذش//ته ۵۲ پروژه فناورانه انجام داده گفت: استفاده از بالن استروتس//فر در بحث اینترنت در پژوهش//گاه فضایی انجام شده و اربعین امسال، بالن اربعین به منظور برقراری ارتباط اینترنتی زائرین کربال راهاندازی شد. وی بیان کرد: استفاده از بالن استروتس//فر در برنامههای آینده پژوهشگاه قرار دارد و سال آینده دستاوردهای پژوهشگاه در این زمینه عملیاتی خواهد شد.

حدادپ//ور با اش//اره به اینک//ه در اجرای پ//روژه ناهید ۱، پژوهش//گاه به وزی//ر ارتباطات قول داده ب//ود که این پروژه تا پایان امس//ال تمام و عملیاتی ش//ود گفت: در زمانبندی اجرای این پروژه ۰۴ روز عقب هستیم اما سعی شده که این عقبافتادگ//ی به بخش فنی پروژه ض//رر نزند. اجرای پروژه ماهواره ناهید ۱ با نظارت سازمان فضایی و تمام آزمونهای اجرای این پروژه با تایید کارشناس//ان س//ازمان فضایی در حال انجام است.

وی اظهارک//رد: ب//ا توج//ه به اج//رای ماه//واره ناهید ۱، پژوهش//گاه وقت را تلف نک//رده و در حال عقد قرارداد برای اجرای پروژه ناهید ۲ اس//ت؛ برنامه پژوهشگاه این است که ت//ا انتهای س//ال ۶۹ ماهواره ناهید ۲ نیز عملیاتی ش//ود. از برنامههای پژوهش//گاه این اس//ت که پ//روژه انتقال مداری ماه//واره ناهید ۱ و ناهید ۲ و ماهواره سنجش//ی و عملیاتی پارس ۲ تهیه شود و در مدار قرار گیرد.

وی یادآور ش//د: با توج//ه به تعریف چش//مانداز و برنامه پژوهش//گاه فضایی ایران، پژوهشگاه به دنبال کسب جایگاه برت//ر در منطقه در ح//وزه فضا و فناوری مربوط با توس//عه دانش طراحی در این حوزه درباره ساخت و عملیاتی کردن ماهوارههای سنجشی و عملیاتی است.

وی گف//ت: پرت//اب ماهواره ناهید ۱ تا پایان امس//ال و در صورت آماده نبودن مجموعه فضایی کش//ور در سال آینده، همچنی//ن عملیاتی کردن بالن استروتس//فر و اس//تفاده از اینترنت اش//یاء در حوزههای دیگر از برنامههای سال آینده این پژوهشگاه است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.