‌آغاز‌پروژه‌بهینه‌سازی‌انرژی و‌محیط‌زیست‌در‌ساختمان

Sanat Newspaper - - صنعت و پژوهش -

پ//روژه «بهینهس//ازی ان//رژی و محیطزیس//ت در بخش ساختمان، اصالح قوانین و تحول بازار» با همکاری مشترک س//ازمان تس//هیالت محیطزیس//ت(FEG)، برنامه عمران س//ازمان ملل متحد )UNDP( و ستاد بهینهسازی انرژی و محیطزیس//ت معاونت علمی و فناوری ریاس//تجمهوری شروع به کار خواهد کرد.

به گزارش ایس//نا، در جلس//ه کمیته راهب//ری پروژه ملی «بهینهس//ازی انرژی و محیطزیس//ت در بخش ساختمان، اص//الح قوانین و تحول بازار» با هدف افزایش کارایی انرژی ساختمانهای مسکونی و تجاری-اداری که منجر به کاهش آالیندههای زیستمحیطی خواهد شد با همکاری مشترک س//ازمان تس//هیالت محیطزیس//ت ،)GEF( برنامه عمران س//ازمان ملل متحد )UNDP( و معاونت علمی و فناوری ریاس//تجمهوری (ستاد بهینهسازی انرژی و محیطزیست) از ابت//دای س//ال ۷۱۰۲ می//الدی ش//روع ب//ه کار خواهد کرد.

ی//داهلل س//بوحی، دبی//ر س//تاد بهینهس//ازی ان//رژی و محیطزیس//ت معاونت علمی در این جلسه گفت: بررسی و بازبینی اسناد سیاسی، قوانین و استانداردهای کارایی انرژی و محیطزیست در کنار برچس//ب انرژی ساختمان با هدف طراحی برنام//ه راهبردی و عملیاتی بین بخش//ی و اجرای آن از مهمتری//ن رویکرده//ای اصلی این پ//روژه به منظور رس//یدن به چشمانداز اشارهشده است. برای افزایش کارایی انرژی ساختمانهای مس//کونی و تجاری – اداری بهمنظور کاهش آالیندههای زیس//تمحیطی تصمی//م به اجرای این پروژه با همکاری مش//ترک سازمان تسهیالت محیطزیست )GEF( و برنامه عمران س//ازمان مل//ل متحد )UNDP( گرفتهایم.

دبیر س//تاد بهینهس//ازی انرژی و محیطزیس//ت معاونت علمی با بی//ان اینکه اج//رای پروژههای آزمایش//ی کارایی انرژی و محیطزیس//ت در س//اختمانهای نمون//ه و اجرای فرآیند ارزیابی و صحه-س//نجی در دست کار است، تصریح کرد: ایجاد تحول س//اختار بازار انرژی در بخش س//اختمان با آم//وزش حرفهای تمام ذینفعان، زنجی//ره ارزش کارایی انرژی و محیطزیس//ت در کنار تهیه مش//وقها و جریمهها درجهت توس//عه طرحهای پیش//نهادی فرآیند تامین مالی همسو خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.