عکس روز

Sanat Newspaper - - صنعت و پژوهش -

عکس: مهدی کاوهای

با ضایعات 30 درصدی محصوالت کشاورزی از مزرعه تا سفره غذایی 20 میلیارد مترمکعب آب هدر میرود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.