نگاهی به تالشهای جعفر اخوان در بخش

Sanat Newspaper - - صنعت و پژوهش -

نام اخوان با مونتاژ نخستین ماشینهای جیپ (در اواخر دهه )30 گره خورده است. با تاسیس کارخانه جی/پ در س/ال ‪11( 1338‬ س/ال پیش از تاس/یس ذوبآهن و 59 س/ال پس از ورود نخس/تین خودرو به ایران) مونتاژ نخستین ماشین در کشور ما شکل گرفت.

از مصر نامهای برای اخوان فرس//تاد و از گرمای آنجا ش//کایت کرد و با زبان طنز به همس//رش جعفر، س//فارش کرد که زیاد به مجالس خوش//گذرانی نرود و گرنه پس از بازگشت تالفی خواهد کرد. حاصل ازدواج آنها ۴ دختر بود؛ نس//ترن (صدیقه) و یاس//من متولد ۴۳۳۱ دوقل//و بودند. الهه س//ومین فرزند و گلنار (متول//د ۳۴۳۱ یا ۴۴۳۱) آخرین فرزند بود. دخترانش دارای دو اس//م کوچک بودند؛ یکی نام شناسنامهای و دیگری نام مستعار که در خانه و بیرون با آن شناخته میشدند. ۳ نفر آنها به مدت ۲ تا ۳ سال در مدرسه شبانهروزی سنت ج//ورج مونتروی (در ژنو س//وئیس) تحصیل کردند. (در س//الهای ۸۶۹۱ تا ۳۷۹۱میالدی). یاس//من در ۰۱ فوری//ه ۹۶۹۱ در نامهای (بخش//ی به زبان فارس//ی و بخش//ی به زبان انگلیس//ی) از مادرش درخواست کتاب گلستان و فرهنگ لغت فارسی – انگلیسی را کرد.

نس//ترن و یاس//من همزمان در ژنو تحصیل میکردند. الهه نیز در آذر ۱۵۳۱-۰۵۳۱ به تنهایی در آنجا تحصیل میکرد. آنان دوستان زی//ادی از کش//ورهای مختلف دنیا در این مدرس//ه بینالمللی پیدا کردن//د. هنگامی ک//ه در ایام تعطیل به ای//ران میآمدند دهها نامه و کارت تبریک از ونزوئال، تایلند ...و برای آنها ارس//ال میش//د. دروس مختلفی در مدرس//ه به آنها آموزش داده میش//د؛ زبان انگلیس//ی، فرانسه، پیانو، گیتار، نقاشی، جغرافیا، زیست، تاریخ، ماشیننویسی، تندنویس//ی، خیاطی، والیبال، اسکی ...و بخشی از دروس تحصیلی بود. مس//ئوالن مدرس//ه گزارشه//ای دقیق//ی از وضعیت تکتک دروس، نمرهها، معدل، ش//خصیت، رفتار، مس//ائل مالی و وضعیت درمانی دختران اخوان به او ارائه میدادند؛ به عنوان نمونه یاس//من و نس//ترن در درس موس//یقی تجربه خوبی به دست آوردند ولی در زبان فرانس//ه ضعیف هستند. الهه در زیستشناسی و جغرافیا خوب کار کرد ولی در زبان انگلیس//ی و تاریخ ضعیف اس//ت و معدل نمره ۴۴درصد را به دست آورده است. درباره روحیه الهه نوشته بودند که همیشه بش//اش و آماده همکاری است. در این مدرسه شبانهروزی، هر فصل ۷۱۵/۵۱ تا ۰۰۵/۸۱ فرانک سوئیس برای ۳ نفر آنان هزینه میشد که خانواده به طور مرتب آن را میپرداخت. هزینهها یکسان نب//ود؛ برای مثال هزینه تحصیل نس//ترن حدود ۰۰۰/۷ و یاس//من ۹۰۷۶ فرانک بود. هرکدام از بچهها هفتهای ۸۸ فرانک پول توجیبی دریاف//ت میکردند. هزینه دروس هم متفاوت بود؛ برای نمونه درس فارس//ی ۰۵۲ فرانک و درس خیاطی ۰۹ فرانک برای یاسمن هزینه داش//ت. در ترازنامه تجاری اخوان، هزینه مدرسه فرزندانش در ۰۳ مهر ۹۴۳۱ مبلغ ۱۵۱/۱۱۸ ریال عنوان شده است.

عالوهبر این فعالیت سیاس//ی او در انتخابات دوره بیس//تم در سال ۹۳۳۱ به س//ود حزب مردم اس//داهلل علم (نخس//توزیر و وزیر دربار س//ال ۱۴۳۱ و دهه ۰۵) در روزنامهها منعکس ش//ده است. او همراه علم یکی از س//خنرانان این جلسه بود. اخوان در نهادهای کارفرمایی و صنفی فعاالنه مش//ارکت داشت و از موسسان اتاق صنایع و معادن ایران در س//ال ۱۴۳۱بود. او به کشورهای خارجی همراه هیات اتاق بازرگانی و صنایع به طور مکرر سفر کرد. دیدار با نمایندگان اتاق سایر کش//ورها و بازدید از صنایع آن کشورها، عقد تفاهمنامه و همکاری دوجانبه بخش//ی از اقدامات هیاتهای اتاق بازرگانی بود. گزارشی از سفر چکسلواکی در اواسط خرداد ۶۴۳۱ به محمدرضاشاه رساندند ک//ه از آنجا بازدید میکرد. در کنفرانس اتاق بازرگانی کش//ور در ۱۳ شهریور ۶۴۳۱ در تبریز سخنرانی کرد. وی همچنین از اعضای اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران تا سال ۷۵۳۱ بود.

منبع: کتاب سرگذشت 50 کنشگر اقتصادی ایران

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.