معامله سهام صنایع کوچک در بورس کاال و فرابورس

امروز‌آغاز‌می‌شود

Sanat Newspaper - - صفحه اول -

امروز عرضه سهام صنایع کوچک و متوسط با تفاهمنامهای سهجانبه تسهیل شد، به طوریکه رفع دغدغه تامین وثیقه و منابع مالی واحدهای صنعتی کوچک و متوسط مورد توافق بورس کاال، صندوق ضمانت سرمایهگذاری صنایع کوچک و سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران قرار گرفت. الزامات قانونی و پیچیدگی عضویت در فرابورس و ابهام واحدهای صنعتی از فرآیند اداری و قانونی از مهمترین موانع در معامله سهام صنایع کوچک در بورس است. کارشناسان معتقدند بکارگیری مشاوران توانمند و اطالعرسانی به صنایع کوچک راهکاری است که میتواند حضور صنایع کوچک در بورس را همراهی کند...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.