جذا‌بترین‌نوآور ‌یهای‌ خودرویی‌در‌سال‌6۱۰۲

Sanat Newspaper - - صفحه اول -

خودروهای عصر ما روز به روز وابس//تهتر به سیس//تمهای رایانهای میشوند. البته این روند تنها برای خودروهای بدون سرنش//ین نیس//ت. خودروس//ازها به خوب//ی میدانند ک//ه خودروهای امروزی باید هوش//مند ب//وده و در عین حال استفاده از آنها به سادگی امکانپذیر باشد.

بس//یاری از نوآوریها در این مسیر هنوز روی مدلهای مفهومی هستند و به مرحله تولید انبوه نرس//یدهاند اما اگر خودروس//ازان با همین فرمان پیش بروند (که میروند) در آینده نزدیک خودروهایی که سوار خواهیم شد، تغییرات زیادی خواهند کرد.

در س//ال ۶۱۰2میالدی خودروسازان مختلف تا توانس//تند دست به نوآوری زدند که در این گزارش به بخش//ی از برترین نوآوریهای س//ال میالدی اش//اره شده است.

س//م اشمیت، راننده حرفهای ماشینهای مسابقهای است که به دلیل یک حادثه از گردن به پایین فلج ش//د اما حاال او به لطف فناوری جدیدی که روی کوروت ۶۰Z پیاده ش//ده دوباره میتوان//د رانندگی کند. در فناوری «پیکان الکترونیک» یا ‪»Arrow Electronict«‬ راننده با زدن یک عینک آفتابی مجهز به حس//گرهای رصدکننده حرکات، میتواند با ماش//ین ارتباط برقرار کن//د. در این فناوری وقتی راننده س//رش را ت//کان میدهد تمام اطالعات به سیس//تم پردازنده نصب ش//ده روی خودرو فرس//تاده ش//ده و به این ترتیب چرخها به کنترل راننده در میآیند. راننده همچنین میتواند سرعت خودرو را با دمیدن در یک نی که روی عینک آفتابی قرار دارد، کنترل کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.