چرا‌«نیچر»‌85‌مقاله‌ایرانی‌را‌ حذف‌کرد؟

Sanat Newspaper - - صفحه اول -

«حذف 58 مقاله ایرانی به دلیل س//رقت علمی، تقلب و تبانی درباره مولف و در روند بررسی علمی از 7 نشریه علمی» خبر دردناکی بود که به سرعت در صدر اخبار علمی و پژوهش//ی دنیا قرار گرفت و برخی نام رسوایی بینالمللی بر آن گذاشتند. البته این همه ماجرا نبود، چون چند روز بعد شایعه دیگری با نام برخی از چهرههای ش//اخص علمی که بعضی مسئولیتهایی نیز داشتند، منتش//ر شد و واکنشهای زیادی را برانگیخت. گفته میشود این 58 مقاله از س//وی 282 پژوهشگر ایرانی نوشته شده و به دلیل جعل مدرک و مستندات علمی، دس//تکاری در مقاالت ...و مردود اعالم ش//دهاند. چیزی که ویراستار ارش//د مجله نیچ//ر در آخرین مقاله خود پرده از آن برداش//ت و گفت که این تقلبها از طرف ‪iranian scientists‬ انجام شده است.

ریچارد اس//تون، روزنامهنگار علمی برجسته و س//ردبیر بخش بینالمللی مجله ساینس گزارشی درباره تقلبهای علمی در ایران، فروش پایاننامههای ارش//د و دکترا در راس//ته خیابان انقالب، راه افتادن بازار فروش پروپوزال ...و با عنوان «بازار مش//کوک مقاالت علمی به رشد ایران در علم صدمه میزند» منتشر کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.