پیش بینی رشد اقتصادی از رویا تا واقعیت ضع‹فهای‹ساختاری‹ربطی‹به‹دولت‹ندارد

«گسترش‹صنعت»‹هدفگذاری‹‹های‹بودجه‹69‹را‹بررسی‹کرد

Sanat Newspaper - - صنعت و اقتصاد -

دول//ت در الیحه بودجه س//ال69 رش//د اقتصادی را 7/7درص//د پیشبین//ی و برنامهری//زی خ//ود را بر همین اساس تنظیم کرده اس//ت؛ رقمی که براساس پیشبینی تمامی نهادهای بینالملل//ی، نماین//دگان مجلس و کارشناس//ان اقتصادی تحقق آن دور از انتظار اس//ت. دولت در س//ال 95 با برداشته ش//دن تحریمها توانس//ت تولید نفت را به 3/92 میلیون بش//که در روز برس//اند به همین دلیل در س//ال ج//اری بنابر آخرین گ//زارش بانک مرکزی رش//د اقتصادی به 7/4 درصد رسیده است. بر همین اساس با توجه به رشد شدید تولید نفت در سال 95 و شکس//تن حب//اب رش//د اقتصادی دولت در س//ال 96 برای رش//د اقتصادی د//صرد7//7 نمیتواند برنامه س//ال 95 را پیادهس//ازی کند بنابراین بای//د به دنبال رش//د تولید در بخش صنعت و کشاورزی باشد.

‹بررس/ی‹رش/د‹اقتص/ادی‹یک‹ ‹ دهه‹اخیر

در یک دهه اخیر رش//د اقتصادی کش//ور نوس//انات ش//دیدی را تجربه کرده اس//ت.همزمان ب//ا آغاز اجرای برنامه چهارم توس//عه و هدفگذاری نرخ رشد اقتصادی 8 درص//دی ب//ه مدد افزایش قیمت جهان//ی نفت و باال بودن درآمدهای نفتی اقتصاد کشور در سالهای 1385 و 1386 به ترتیب رشد اقتصادی 6/1 درصد و 7/7درصد تجربه ش//د اما در س//ال 1387 رش//د اقتصادی به 0/6 درصد و در س//ال 1388 به 1/3 درصد تنزل داشت.در سالهای 1387 و 1388 که نرخ رشد به شدت نسبت به س//الهای قبل کاهش یافت، درآمده//ای نفتی نیز کاهش داش//تهاند.درآمد نفتی کشور که در سال 1386 به رقم 71/8 میلیارد دالر رس//یده بود در س//ال 1387 به 7/76میلیارد دالر و در س//ال 1388 به 9/05میلیارد دالر کاه//ش یافت. این وضعیت حاکی از آن اس//ت که رش//د اقتصادی ایجاد شده در س//الهای اول دهه 08، رش//د پایدار و همراه با اصالح ساختار در اقتصاد کشور نبوده است. مقایسه روند میزان درآمدهای نفتی در این س//الها با روند نرخ رشد اقتصادی گویای مشابهت باال و حرکت همس//ان این دو متغیر است که این وضعیت ناش//ی از وابس//تگی زیاد به نفت و باال بودن سهم نفت در اقتصاد اس//ت. در سالهای 1389 و 1390 با جهش دوب//اره قیمت نفت، درآمدهای نفتی به ترتیب به 61/3 و 58/4 میلی//ارد دالر افزایش یاف//ت و به پیروی از آن نرخ رشد اقتصادی به ترتیب به 6/5 و 3/4درصد رسید ام//ا در س//الهای 1390 و 1391 تش//دید تحریمهای اقتصادی، آغاز روند نزولی حجم نفت صادراتی کشور و محدودیتهای مالی از یک سو و روند فزاینده نرخ تورم، افزایش و نوس//ان شدید قیمت ارز و در نتیجه بیثباتی در س//ایر بازارها از س//وی دیگر موجب شد تا نرخ رشد اقتصادی کش//ور در سال 1391 به پایینترین سطح در دههه//ای اخیر یعنی منفی 6/8 درصد س//قوط کند.در سال 1391 نرخ رش//د اقتصادی بدون نفت منفی 0/9 درصد بود و در س//ال 1392 نیز نرخ رشد اقتص//ادی با منف//ی 1/9 درصد همچنان کاهش یافت. در س//ال 1393 نرخ رش//د اقتصادی 3 درصد و برای سال 1394 رقم 1/3 درصد به ثبت رسیده است. ‹‹‹پی ‹شبینی‹رشد‹اقتصادی‹از‹نگاه‹ موسسات‹بی ‹نالمللی

دول//ت در حالی رش//د اقتص//ادی 7/7 درصدی را برای س//ال آین//ده پیشبینی کرده ک//ه تمام//ی نهاده//ای بینالمللی رس//یدن ب//ه ای//ن رق//م را دور از انتظار توصیف کردهاند.موسسه تحقیقاتی «بیزینس مانیتور» در آخرین گزارش خود رش//د اقتصادی در س//ال آینده را 5/1 درصد پیشبینی کرده اس//ت. اکونومیس//ت نیز در آخرین گزارش خود از چش//مانداز اقتصاد جهان در س//ال 7102میالدی پیشبینی کرده که ایران در سال آینده رشد تولید ناخالص داخلی ‪5 /4‬ درصدی را تجربه میکند.صن//دوق بینالمللی پول نیز در آخرین گزارش خود که به تازگی منتشر ش//ده آورده است: «به دنبال اج//رای برنامه جامع اقدام مش//ترک (برجام) و افزایش تولید و صادرات نفت انتظار میرود رشد تولید ناخالص داخلی به قیمتهای حقیق//ی در اقتصاد ایران افزایش یافت//ه و ب//ه 6/6 درصد در س//ال 59برس//د. همچنین ب//ا توجه ب//ه اینکه تولید نفت در س//ال 96 به س//طح طبیعی خود خواهد رس//ید و رش//د بخش غیرنفتی در س//طح متوسطی قرار میگیرد، پیشبینی میشود رشد اقتصادی سال آینده در سطح 3/5 درصدی قرار گیرد»

‹5‹درصد‹رشد‹اقتصادی‹مطلوب ‹

ب//ا توجه به وضعیت کش//ور نماین//دگان مجلس نیز معتقدن//د تحقق رش//د اقتصادی 7/7 درص//دی دور از واقعیت اس//ت. فریدون احمدی، نایبرییس کمیسیون صنایع مجلس شورای اسالمی در گفتوگو با گسترش صنعت درباره تحقق رش//د اقتصادی پیشبینیشده در الیحه بودجه 69گفت: اگر س//ند چش//مانداز را مدنظر قرار دهیم رش//د اقتصادی باید در همین حدود تعیین ش//ود اما اگر واقعیتها را در نظر بگیریم تحقق رش//د اقتص//ادی 7/7درصدی دور از واقعیت خواهد بود. البته دول//ت و مجلس تمام تالش خود را خواهند کرد تا این رقم محقق شود اما با توجه به شرایط کشور بعید است.

احمدی با بیان اینکه با توجه به ش//رایط رس//یدن به رشد اقتصادی 5 درصدی مطلوب خواهد بود،اظهارکرد: بخش عمدهای از رشد اقتصادی سال 95 ناشی از رشد تولید نفت پس از برداش//ته ش//دن تحریمها بوده است بنابراین چون امکان ندارد در سال آینده به این میزان ش//اهد رشد در بخش نفت باشیم رس//یدن به این رقم دور از انتظار اس//ت. نایبریی//س کمیس//یون صنایع مجلس ش//ورای اسالمی با اشاره به اینکه نهادهای بینالمللی همچون بانک جهانی نیز معتقدند رشد اقتصادی 7/7 درصدی محقق نخواهد شد اظهارکرد: دولت برای آنکه بتواند رشد اقتصادی را باال نگه دارد بای//د تمرکز خود را ب//ر صنایع کوچک و توس//ط بگذارد ت//ا از طریق رش//د تولید کاهش رش//د ناش//ی از ثبات در تولید نفت را پوش//ش دهد. در سال 95 تاحدودی به این بخشها توجه شد اما در س//ال 96 دولت باید توجه جدیتری به این بخشها داشته باشد.

‹ترکیدن‹حباب‹رشد‹اقتصادی‹در‹سال‹ ‪9 5‬ ‹

مرتضی افقه،اقتصاددان و عضو هیات علمی دانش//گاه شهید چمران اهواز نیز در گفتوگو با گسترش صنعت درباره تحقق رش//د اقتصادی 7/7درصدی در سال 96 گفت: براس//اس اعالم دولت رش//د اقتصادی س//ال 95 تاکن//ون 4/7درصد بوده و با در نظر گرفتن این رش//د حباب رش//د اقتصادی ناشی از برداشته شدن تحریمها و افزای//ش ف//روش نف//ت ترکیده اس//ت و ب//ا توجه به محدودیتهای موجود در بخش تولید سال آینده بعید اس//ت که شاهد چنین جهشی در رشد اقتصادی باشیم بنابراین رش//د پیشبینی شده در الیحه بودجه 96 دور از واقعیت است. افقه با بیان اینکه پیشبینیهای جهانی نیز نس//بت به رش//د اقتصادی ایران گویای همین نکته اس//ت افزود: ش//رایط کنونی در دوران دولت سازندگی پس از جنگ نیز به وجود آمد و دو س//ال پس از پایان جنگ رشد اقتصادی به 14 درصد رسید اما سال بعد از آن رش//د اقتصادی به نیم درصد رسید. به عبارت دیگر چون در زمان جنگ ظرفیتهای خالی وجود داش//ت با برطرف ش//دن محدودیتها پس از جنگ شاهد جهش ناگهانی رشد اقتصادی بودیم اما سال بعد با عادی شدن شرایط رشد اقتصادی کاهش پیدا خواهد کرد.

‹سهم‹اندک‹تولید‹در‹رشد‹اقتصادی ‹

این اقتصاددان رشد اقتصادی سال آینده را بین 3 تا 4 درص//د پیشبینی کرد و گفت:با توجه به تداوم رکود در س//ال 95 عمده رشد اقتصادی 4/7درصدی در سال جاری براس//اس فروش نفت و بخش اندکی از آن ناشی از فعالیتهای س//ایر بخشهای اقتصادی بوده اس//ت. وجود ضعفهای ساختاری که ربطی هم به دولت ندارد باعث شده تا سهم تولید در رشد اقتصادی اندک باشد و این امر در سال 96 نیز ادامه خواهد داشت.

افقه ب//ا بی//ان اینکه با برط//رف کردن موانع کس//بوکار در بنگاههای کوچک و متوس//ط میتوان س//هم تولید را در رشد اقتصادی افزای//ش داد،گفت:بس//یاری از موانع کسبوکار همچون قوانین ناکارآمد، بروکراسی اداری، دس//تگاه قضایی و...که چن//دان به عملکرد دولته//ا ربطی ندارد مانع از رش//د تولید ش//ده و با مش//کالت بینالمللی که دولت در س//ال آینده ب//ا روی کارآمدن ترامپ خواهد داش//ت دغدغه دولت همچون س//ال 94 مس//ائل دیپلماس//ی خواهد بود و بعید است که بتواند این موانع را به طور جدی برطرف کند بنابراین در روند کنونی تغییری ایجاد نخواهد شد.

وی اف//زود: دول//ت تمرکز خود را بای//د بر بنگاههای کوچک و متوس//ط بگذارد تا بتواند عالوه بر رشد تولید، معضل بیکاری را نیز تاحدودی برطرف کند. البته دولت در س//ال 95 ای//ن امر را با اختص//اص 16 هزار میلیارد تومان در دس//تور کار قرار داد اما ب//ه دلیل پراکندگی برنامهه//ا و اجرای ناق//ص آنها ازس//وی بانکها نتیجه مطلوب حاصل نشد.

بنابر این گزارش،با توجه به رش//د تولید نفت در سال 95 و رس//یدن به وضعیت پایدار در س//ال آینده دولت برای رس//یدن به رشد اقتصادی 7/7 درصدی باید روی رش//د تولید در بخش صنعت و کش//اورزی حس//اب باز کند. برای رس//یدن به این هدف نیز دولت باید به دلیل بازدهی سریع و اشتغالزایی باال تمرکز خود را بر صنایع کوچک و متوس//ط بگذارد تا از این طریق بتواند رش//د اقتصادی مد نظر را محقق کند.

فریدون احمدی: اگر واقعیتها را در نظر بگیریم تحقق رشد اقتصادی 7/7درصدی دور از واقعیت

خواهد بود مرتضی افقه:

با توجه به محدودیتهای موجود در بخش تولید سال آینده بعید است که شاهد چنین جهشی در رشد اقتصادی باشیم

سیدمحمدحسن‹سیدزاده‹

صنعت

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.