بودجهریزی نفتی و اقتصاد ماروپلهای

Sanat Newspaper - - صنعت و اقتصاد -

ب//رای تحقق رش//د اقتصادی 7/7درص//دی نی//از ب//ه اب//زار مناس//ب اس//ت. دولت در سال 95 ب//ه وس//یله نفت توانس//ت رش//د اقتصادی را افزایش دهد اما در س//ال آین//ده از این ابزار کمت//ر میتواند بهره ببرد. با این وجود بودجه س//ال69 متکی بر نف//ت تدوین و پیشبینیها نیز بر همین اس//اس انجام شده اس//ت اما با توجه به شرایط جهانی بعید اس//ت که این رقم محقق شود. دولت با امید به ای//ن موضوع هزینههای بودجه را نیز ب//اال در نظر گرفته که به طور قطع در س//ال آینده با کس//ری بودجه مواجه خواهد شد و همچون سالهای گذش//ته دست به استقراض خواهد زد. دولتها همواره براس//اس واقعیته//ا بودجهریزی انجام نمیدهند به همین دلیل برای تحقق هدفهای تعیینش//ده همواره با مشکل مواجه میشوند.

رشد اقتصادی سال 95 متکی بر نفت محقق شده و بخش خصوصی س//هم بسیار اندکی در رشد اقتصادی داشته است. بودجهریزی براس//اس نفت همچون بازی ماروپله به ش//انس متکی اس//ت و ب//ا کوچکترین اتف//اق جهانی ممکن اس//ت تمام معادالت به هم بریزد. زمانی که اس//اس اقتصاد بر پایه نفت تعریف ش//ود ریس//ک اقتصادی باال خواهد رفت و رشد اقتصادی نیز پایدار نخواهد بود. از سوی دیگر رشد اقتصادی حاص//ل از نفت نتیجه چندانی برای بخش خصوصی نخواهد داشت و اقتصاد دولتی تقویت میشود.

بودجهری//زی دولت باید براس//اس فعالیت بخش خصوصی تعریف ش//ود. در این شرایط اقتصاد مقاومتی محقق میشود و تاثیرپذیری اقتصاد از ش//رایط بیرونی کاس//ته خواهد شد. بخش خصوصی مس//یر خود را طی خواهد کرد اما این دولت اس//ت که باید بستر را برای نقشآفرینی بیشتر فراهم کند. با بودجه عمرانی که دول//ت در نظر گرفته و ادامه روند کنونی در صنایع سهم بخش خصوصی در رشد اقتصادی سال آینده ناچیز خواهد بود.

در س//الجاری بخش کش//اورزی نیز به رش//د اقتصادی تاحدودی کمک ک//رد اما باید دید که این امر به چه قیمتی بوده اس//ت. رشد ناشی از کش//اورزی زمانی مناسب است که ارزشافزوده آن به تمام س//طوح جامعه برس//د. دولت تمرکز خود را در بخش کش//اورزی بر دو تا 3 محصول اس//تراتژیک همچون گندم قرار داده اما امروز زیرساخت چندانی در سایر محصوالت وجود ندارد و در سالهای آینده بهطور قطع برای تامین محصوالت کش//اورزی با مش//کل مواجه خواهیم شد. دولت باید برنامههای شفاف و روشنی برای نوآوری و توسعه در بخش کش//اورزی،معدن،صنعت، تج//ارت ...و ارائه کند. با ادامه این روند نمیتوان ش//اهد رش//د بود. در حال حاضر با رک//ود موجود در بخش تولید اگر واحدهای تولیدی در پایان س//ال تولید را متوق//ف کنند به اندازه 6 م//اه در انبارها کاال برای تامین نیاز بازار وجود دارد. رشد اقتصادی باید برمبنای کسب و کار عمومی برنامهریزی شود تا تمام سطوح جامعه از رشد اقتصادی بهرهمند شوند. زمانی که رشد اقتصادی ناشی از فعالیت اقتصادی مردم باش//د درآمد عمومی مردم افزایش پیدا میکند و بازار نیز رونق میگیرد. تولید، صادرات، درآمد عمومی ...و زنجیرههایی هس//تند که به یکدیگر تنیده ش//ده و ضعف در یک بخش س//ایر بخشه//ا را هم تحت تاثیر قرار میدهد درنتیجه دولت برای تحقق رشد اقتصادی که در نظر گرفته راهی جز س//رمایهگذاری بر بخش صنعت و کشاورزی نخواهد داشت و نمیتواند روی نفت حساب باز کند.

رمضان‹بهرامی نای ‹برییس‹خانه‹صنعت،‹

معدن‹و‹تجارت‹

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.