5‹گالیه‹صنعتگران‹به‹جهانگیری

Sanat Newspaper - - صنعت و اقتصاد -

جلس//ه معاون اول رییسجمهوری با تش//کلهای تولیدی و روس//ای خانههای صنعت، معدن و تجارت اس//تانی با طرح 5 موضوع مهم همراه بود.

به گزارش ایس//نا، در جلسهای که بین روسای خانههای صنعت، معدن و تجارت استانها و نیز تشکلهای تولیدی مختلف با اسحاق جهانگیری برگزار ش//د، تولیدکنندگان با طرح اهم مشکالت خود، خواستار برطرف ش//دن این مش//کالت در بخش صنعت و معدن کش//ور و نیز رفع موانع تولید شدند.

میزان مالیات واحدهای تولیدی و رشد مالیات این بخش یکی از مسائل مطرح ش//ده از س//وی دبیران کل خانههای صنعت و معدن استانی و نیز تش//کلهای تولیدی در جلس//ه با معاون اول رییسجمهوری بود. رش//د 81درص//دی مالیات در بخش تولید در س//ال ،1391 رش//د 81درصدی در س//ال ،1392 رشد 23درصدی در سال 1393 و رشد 32درصدی در سال 1394 مهمترین مسئلهای بود که نسبت به آن اعتراض شد، چراکه تولیدکنندگان معتقد بودند این دوران 4س//اله نمیتواند بهعنوان دورانی تلقی شود که واحدهای تولیدی با پرداخت مالیات بیشتری روبهرو بودند. تولیدکنندگان در این جلس//ه عنوان کردند: بخش//ی از اقتصاد در کشور مالیات نمیدهد و قرار نیس//ت به این دلیل فشار واردشده به بخشهای شناسنامهدار اقتصادی در کشور وارد شود، بنابراین بخش تولید در کشور نسبت به این مس//ئله اعتراض دارد و خواهان رسیدگی به این مشکل از طرف مسئوالن ذیربط است. در بخش دیگری از اظهارات تولیدکنندگان موضوع جرائم در صورت تاخیر در پرداختها بیان شد. آنها عنوان کردند که تاخیر در پرداختها به منزله این نیس//ت که واحدهای تولیدی قصد پرداخت ندارند. گاهی بهدلیل شرایط اقتصادی روند کار به گونهای پیش رفته که بهطور مثال در یک دوره زمانی پرداختها دچار مش//کل ش//ده اس//ت؛ بنابراین نباید به محض تعویق و عقبافتادگی جرائم س//نگین و بهرههای مرکب مش//مول حال بخش تولید شود. در بخش دیگری از این جلسه برخی تولیدکنندگان عالوه بر اعتراض نسبت به سود 81درصدی تسهیالت بانکی به بخش تولید عنوان کردند: گاهی برخی بانکها خود را مقید به اعمال این نرخ نمیدانند و با س//ود بیشتری تسهیالت اختصاص میدهن//د. در عین حال ط//ی بروکراس//یهای اداری در بانکها از دیگر مشکالتی است که تولیدکنندگان را اذیت میکند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.