تحلیل جایگاه دالر برابر یورو به اطالعات بینالمللی نیاز دارد

Sanat Newspaper - - صنعت و اقتصاد -

اس//تاد اقتصاد دانشگاه شهید بهش//تی درباره بحث تقویت دالر براب//ر یورو در س//ال آینده می//الدی و پیشبینی برهم خوردن معادالت اقتصادی در پی آن گفت: چنین تحلیلی به برخورداری از اطالعات بینالمللی بسیار غنی نیازمند است.

به گزارش ایرنا، س//عید لیالز با اش//اره به اینکه این روزها دالر به قویترین وضعیت خود در 02س//ال گذش//ته دربرابر س//ایر ارزها رسیده و هرگز اینقدر قدرتمند نبوده اظهار کرد: هنوز برآوردی از تاثیر رفت//ار آینده رییسجمهوری منتخب امری//کا ب//ر دالر نداریم اما بهش//خصه ح//دس میزنم مانند دوران رییسجمهوری «ریگان» که از افزایش کسری بودجه بهعنوان حربهای برای تقویت تحوالت عمرانی در این کش//ور به//ره برد، «دونالد ترامپ» نیز برای پوش//ش هرچه بیش//تر هزینهها به کاهش قیمت دالر بپردازد.

لی//الز اضافه کرد: مطالعات نش//ان داده که هر یک درصد کس//ری بودجه دول//ت امریکا 002میلی//ارد دالر منابع برای دولت این کش//ور ایجاد میکند در حالی که کس//ری کنونی بودج//ه ایاالت متحده 2/5 ت//ا 3درصد تولید ناخالص داخلی امریکاست.

ای//ن کارش//ناس مس//ائل اقتص//ادی اع//الم کرد: رش//د 52/0درصدی نرخ بهره بانکی از س//وی ف//درال رزرو (بانک مرکزی امریکا) در هفتههای گذش//ته ب//ا هدف جلوگیری از افزایش نرخ تورم انجام شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.