معامله سهام صنایع کوچک در بورس کاال و فرابورس

Sanat Newspaper - - صنعت و اقتصاد -

ورود صنایع کوچک و متوس//ط به بازار س//رمایه در حالی از امروز آغاز میش//ود که عرضه سهام این بنگاههای اقتصادی با تفاهمنامهای سهجانبه تس//هیل ش//ده اس//ت به طوریکه رفع دغدغه تامین وثیقه و تامین منابع مال//ی واحده//ای صنعتی کوچک و متوس//ط م//ورد توافق ب//ورس کاال، صندوق ضمانت س//رمایهگذاری صنایع کوچک و س//ازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران قرار گرفت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.