نوید تولید و اشتغال در منطقه ویژه اقتصادی بانه

Sanat Newspaper - - صنعت و اقتصاد -

برنامهریزی برای تصویب منطقه آزاد تجاری بانه و مریوان در مجلس ش//ورای اسالمی در حال انجام اس//ت. اقدامات اولیه برای تامین برق و آب مورد نیاز بنگاهها و واحدهای صنعتی، پیشبینی و مقدمات استقرار گمرک با اعتبار اولیه ۰۳میلیارد ریال فراهم شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.