یک کسبوکار رویایی

Sanat Newspaper - - صنعت و اقتصاد -

ما که برای اولینبار قصد داشتیم محصول «ب» را تولید کنیم، ش//روع کردیم به آزمون و خطا. متاس//فانه یکی در میان محصوالت خراب میشد.

سال بیست و هشتم

شماره 14

پیاپی 1987

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.