توسعه بهرهوری با محوریت فنبازار

Sanat Newspaper - - صنعت و اقتصاد -

فنبازار ملی ایران با وجود ظرفیتهای گوناگون علمی و صنعتی استان مرکزی نگاه ویژهای به این

استان داشته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.