نوید تولید و اشتغال در منطقه ویژه اقتصادی بانه

موافقت با هر پیشنهادی برای حمایت از سرمایهگذاران

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی -

زینب عبدی-صنایع کوچک:

ایجاد منطقه ویژه اقتصادی بانه با وسعت ۵۸ هکتار از جمله اقداماتی است که به گفته علی یزدانی، رییس س//ازمان صنایع کوچک و ش//هرکهای صنعتی ایران تمام زیرس//اختها در نیمه نخست س//ال ۶۹ تکمیل میشود. مقدمات برنامهریزی برای تصویب منطقه آزاد تجاری بانه و مریوان در مجلس شورای اسالمی در حال انجام اس//ت. اقدامات اولیه برای تامین برق و آب مورد نیاز بنگاهها و واحدهای صنعتی، پیشبینی و مقدمات اس//تقرار گمرک با اعتبار اولیه ۰۳میلیارد ریال فراهم شده است.

ش//هر مرزی بانه در ۲۴۲ کیلومتری غرب س//نندج مرکز اس//تان کردستان اس//ت. نیروی کار ماهر، منابع اولیه و نزدیکی ب//ه بازارهای خارجی از مزیتهای این منطقه به ش//مار میرود که آینده سرمایهگذاری را در کردستان درخشان میکند.

در اس//تان کردس//تان بیش از یکهزار هکتار اراضی برای توس//عه صنعت//ی درنظر گرفته ش//ده که تاکنون حدود ۰۰۵ هکتار آن واگذار شده است.

عل//ی یزدان//ی، ریی//س س//ازمان صنای//ع کوچک و ش//هرکهای صنعتی ایران در بازدید از زیرساختهای ش//هرکهای صنعتی کردس//تان و بررس//ی مشکالت واحده//ای تولیدی مس//تقر در ش//هرک صنعتی اعالم کرد: س//رمایهگذاران مستقر در ش//هرکهای صنعتی مشوقهای ویژه میگیرند.

مع//اون وزی//ر صنع//ت، مع//دن و تج//ارت، تولید و اشتغالزایی را یکی از ویژگیهای مناطق ویژه اقتصادی بی//ان کرد و گف//ت: واحدهای تجاری، نمایش//گاهی و صنعت//ی این منطق//ه بهزودی فعال میش//ود. با ایجاد منطق//ه ویژه اقتصادی در منطق//ه بانه، رونق اقتصادی ش//کل میگیرد و همه م//ردم میتوانند از آن بهرهمند ش//وند. یزدانی افزود: گمرک برای س//رمایهگذاران در منطقه بانه، تس//هیالت ویژه قائل خواهد ش//د و تفاوت این منطق//ه با دیگر مناطق س//رعت در ورود و خروج کاالست که با استقرار گمرک این امکان فراهم میشود.

ریی//س س//ازمان صنای//ع کوچ//ک و ش//هرکهای صنعتی ایران ایج//اد منطقه ویژه اقتصادی بانه را یکی از مهمتری//ن عوامل توس//عه صنعتی و تجاری اس//تان کردس//تان دانس//ت و تاکید کرد: تمام خدمات ما، یک پیوست اجتماعی و فرهنگی دارد و رضایت مردم شرط نخست است.

یزدان//ی از همه س//رمایهگذاران بانه برای همکاری و س//رمایهگذاری در منطقه ویژه اقتص//ادی دعوت کرد و گف//ت: برای حمایت از س//رمایهگذاران منطقه، با هر پیشنهادی در حوزه س//رمایهگذاری موافقت میشود، چراکه هدف، ایجاد اش//تغال پایدار در منطقه اس//ت و اشتغال پایدار در گرو سرمایهگذاری بلندمدت است.

مع//اون وزیر صنعت، معدن و تج//ارت اظهار کرد: با توجه به موقعیت جغرافیایی بانه و نزدیکی به مرز، این منطقه در آینده نزدیک یکی از مناطق مطلوب کش//ور میش//ود. یک حرکت زیرساختی در این منطقه ش//کل گرفته باید برای س//رعت بخشیدن به این پروژه همه اهالی منطقه همکاری کنن//د چرا که اولوی//ت، ایجاد اشتغال برای مردم منطقه است.

مدیرعام//ل س//ازمان صنایع کوچک و ش//هرکهای صنعتی ایران در بازدید از کارخان//ه المپ کممص//رف و المپهای «الایدی» بان//ه ب//ا تاکید ب//ر ضرورت حل مش//کالت واحدهای تولیدی گفت: با توجه ب//ه اراده نظام مقدس جمهوری اس//المی و جدی//ت دول//ت در اج//رای برنامهه//ای کوتاهم//دت و بلندمدت، ض//رورت دارد تا تمام س//ازمانهای مرتبط با امر توس//عه با نگاهی ویژه به حل مشکالت و مطالبات تولیدکنندگان بنگرند و از تمام منابع بهویژه منابع بانکی برای کمک به واحدهای تولیدی بهره گیرند.

مع//اون وزیر صنع//ت، مع//دن و تجارت اف//زود: در ش//رایطی که رهبر معظم انقالب تاکید ویژه بر اجرای اقتص//اد مقاومتی بهعن//وان بهترین مدل ب//رای اداره کش//ور و کاهش آس//یبها دارند باید تمام وزارتخانهها و سازمانهای کشور در این راستا از هیچ تالشی دریغ نکنن//د. یزدان//ی تصریح ک//رد: وزارت صنعت، معدن و تجارت به ویژه س//ازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی در این راس//تا با تمام ت//وان حرکت میکند و از هیچ تالش//ی دری//غ نمیورزد بهط//وری که تاکنون اقدامات زیادی انجام داده و بس//ترهای الزم را تدارک دیده است.

احداث شهرک شماره ۲ سقز ‹

یزدانی با اش//اره ب//ه نقش ش//هرکهای صنعتی در روند توس//عه و اشتغال کش//ور گفت: شهرک صنعتی س//قز نیز با هدف کمک به توس//عه در شهرستان سقز و ایجاد اش//تغال و تولید احداث شده و ما آماده هر نوع کمک و فراهم کردن شرایط آسان کاری برای حمایت از س//رمایهگذاران مای//ل به حضور در این شهرس//تان هس//تیم. معاون وزیر صنعت، مع//دن و تجارت افزود: تاکن//ون قرارداده//ای متعددی با متقاضی//ان دریافت زمی//ن در ای//ن ش//هرک منعقد ش//ده به ط//وری که درحالحاضر ۶۸ قرارداد ب//ه پروانه بهرهبرداری تبدیل ش//ده و ۵۷درصد از واحدهای مس//تقر در این شهرک مشغول فعالیت هستند.

یزدانی تصریح کرد: تعدادی از زمینهای واگذار شده در این شهرک به انبار و کاربریهای غیرتولیدی تبدیل ش//ده بود که پ//س از انجام پایش اقدام//ات قانونی در راستای بازپسگیری این موارد انجام شد و برای ابطال پروانه این واحدها اقدامات الزم شد.

مدیرعامل س//ازمان صنای//ع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران درباره امتیازات درنظر گرفته شده برای سرمایهگذاران در شهرکهای صنعتی اعالم کرد: در زمینه تشویق سرمایهگذاران برنامههای متعددی تدارک دیده ش//ده اس//ت ت//ا صنعتگران اش//تغال با کمترین دغدغه فعالیت کنند که در این راستا میتوان به کاهش قیمت زمی//ن، افزایش تع//داد اقس//اط و حذف مقررات دست و پاگیر اشاره کرد.

یزدانی درب//اره مش//وقهای مربوط به بنگاهه//ای کوچک راک//د و دارای تولی//د زیر ظرفیت اس//می گفت: در حوزههایی مثل مالیات ارزشافزوده، تس//هیالت بانکی، بیم//ه تامین اجتماع//ی و صندوق ضمانت سرمایهگذاری صنایع کوچک اقدامات مناسبی شده است.

مع//اون وزیر صنع//ت، معدن و تج//ارت در بازدید از شهرک صنعتی کریمآباد سقز احداث شهرک شماره۲ س//قز را خبر داد و اعالم کرد: این شهرک در مساحت ۸۹ هکتار احداث میش//ود که درحالحاضر ۸۴ هکتار آن عملیاتی ش//ده و فاز آمادهسازی در دست اجراست و ب//ه محض تملک ۰۵ هکتار دیگر نیز عملیات اجرایی آغاز میشود و دراختیار متقاضیان قرار میگیرد.

یزدان//ی افزود: اعتب//ارات الزم این ش//هرک در نظر گرفته ش//ده و به محض تملک، دراختیار اس//تان قرار داده میشود.

ثبتن/ام 01ه/زار واح/دی و پرداخ/ت ‹ 9هزار میلیارد تومانی

علی یزدان//ی، مدیرعام//ل س//ازمان صنایع کوچک و ش//هرکهای صنعت//ی ایران اظهار کرد: در راس//تای حمای//ت از س//رمایهگذاران و همچنین رونق اقتصادی در کردستان، دولت با هرگونه سرمایهگذاری در منطقه ویژه بانه همکاری میکند.

به گزارش خبرنگار گس//ترش صنعت از کردس//تان، علی یزدانی در روند بازید از ش//هرک صنعتی س//قز در جم//ع خبرنگاران اظه//ار کرد: بی//ش از ۰1هزار بنگاه کوچک برای دریافت تس//هیالت در س//امانه بهینیاب ثبتنام کردهاند.

وی با بیان اینکه ۹هزار میلیارد تومان تس//هیالت از طریق بانکه//ای عامل به بنگاههای کوچک اختصاص خواهد یاف//ت، افزود: حمای//ت از بنگاههای کوچک از طریق تسهیل در امور مالیاتی، تامین اجتماعی، بانکی و ضمانتهای بانکی پیگیری جدی میشود.

یزدان//ی عنوان کرد: دولت به طور جدی از بنگاههای کوچ//ک حمایت میکند و در این راس//تا ب//رای ارائه تس//هیالت بانکی سرمایه در گردش و ثابت بانکها هم همکاری خواهند کرد.

وی ه//دف از س//فر ب//ه س//قز را بررس//ی وض//ع زیرساختهای شهرک صنعتی و رفع موانع و مشکالت طرح سرمایهگذاری کارخانه س//یگارت عنوان و اظهار ک//رد: ش//هرکهای صنعت//ی شهرس//تان س//قز برای سرمایهگذاری س//رمایهگذاران با توجه به فراهم بودن زیرساختهای الزم، مناسب است.

خرید 98 هکتار زمین در سقز ‹

محسن بیگلری، نماینده مردم شهرستانهای سقز و بانه در مجلس ش//ورای اسالمی هم در روند این بازدید اظه//ار کرد: به دس//تور معاون وزیر صنع//ت، معدن و تج//ارت ۸۹ هکتار زمین برای ش//هرک صنعتی جدید شهرستان سقز در عصرآباد خرید میشود.

بیگل//ری اف//زود: آمادهس//ازی زیرس//اختهای این زمینها برای شهرک صنعتی به زوی آغاز خواهد شد.

ب//ه گزارش گس//ترش صنعت، در س//فر معاون وزیر صنع//ت، معدن و تجارت به س//قز که با حضور نماینده مردم شهرستانهای سقز و بانه، معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه استانداری کردستان، رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت اس//تان کردستان، مدیرعامل ش//رکت شهرکهای صنعتی اس//تان کردستان بود، از کارخانه قند فردوس س//قز و کارخانه در دست احداث راژان پالستیک صاحب نیز بازدید به عمل آمد.

اهمیت توسعه صنعتی در مناطق مرزی به دلیل ایجاد اشتغال پایدار و ماندگاری اهالی بومی برای حمایت از مرزها و ایجاد امنیت است. در این میان احداث ش/هرکهای صنعتی به عنوان بس/تری مناسب در توس/عه صنایع کوچک و متوسط اهمیت دارد زیرا صنایع کوچک و متوس/ط با س/رمایهای اندک راهاندازی میش/ود، زودبازده است و ارزشافزوده باالیی دارد از اینرو یکی از راهکارهای مناسب اشتغالزایی بهشمار میرود. اقدامات اولیه برای تامین برق و آب مورد نیاز بنگاهها و واحدهای صنعتی در منطقه ویژه اقتصادی بانه، پیشبینی و مقدمات استقرار گمرک با اعتبار اولیه ۰۳میلیارد ریال

فراهم شده است

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.