صادرات 581هزار دالری، رهاورد تور صنعتی خوشه سنگ قم به عراق

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی -

مدیرعامل ش//رکت ش//هرکهای صنعت//ی قم گف//ت: در پی حضور خوشه کسبوکار سنگ قم در نمایشگاه بینالمللی بغداد و گفتوگو با صنعتگران و بازرگانان عراقی، افزونبر ۵۸1هزار دالر س//نگ قم به این کشور صادر شد.

ب//ه گ//زارش گس//ترش صنعت ب//ه نق//ل از روابط عمومی ش//رکت ش//هرکهای صنعتی اس//تان ق//م، امی//ر طیبینژاد با اع//الم این خبر اظهارکرد: خوش//بختانه پس از اجرای سیاس//تهای اقتصاد مقاومتی سازمان صنایع کوچک و ش//هرکهای صنعتی و انتخاب خوشه سنگ قم بهعنوان پروژه اقتصاد مقاومتی کشور، شاهد ترسیم آیندهای روشن برای این صنعت اس//تان هس//تیم. طیبینژاد با اش//اره به برگزاری تور صنعتگران و فعاالن خوش//ه کسب وکار سنگ قم به عراق گفت: پاییز امس//ال جمعی از فعاالن خوشه سنگ قم در راستای برنامههای عملی س//ازمان صنایع کوچک و در قالب ۲ کنسرسیوم صادراتی در نمایشگاه بینالمللی عراق حضور یافتند. مدیرعامل ش//رکت شهرکهای صنعتی قم دس//تاوردهای این حضور و تور صنعتی را بس//یار فراتر از انتظارات عنوان کرد و افزود: یکی از دس//تاوردهای این تور، رغبت بیشتر فعاالن این بخش به فعالیتهای گروهی و اقدامات مش//ترک بود که درنهایت دو کنسرس//یوم س//نگ قم با ادغام به یک کنسرسیوم صادراتی بزرگ تبدیل ش//د. طیبینژاد حضور سرمایهگذاران، تاجران و تولیدکنندگان صنعت س//نگ و س//اختمان عراق به قم را از دیگر دس//تاوردهای این برنام//ه عنوان و بی//ان کرد: تاجران عراقی با حض//ور در قم و بازدید از ظرفیتها و توانایی تولیدات و صادرات سنگ قم، همکاریهای تجاری خ//ود با طرف ایران//ی را آغاز کردند و تاکنون افزونب//ر ۵۸1هزار دالر سنگ خریداری کردهاند.

مدیرعامل ش//رکت ش//هرکهای صنعتی قم با بیان اینکه نخستین محمول//ه صادراتی، بارگیری و به طرف مقابل تحویل ش//د، افزود: این اق//دام نمونه بارز اعتماد و همدلی بخش خصوصی اس//تان قم با بخش دولتی است که میتواند آغازگر یک فضا و فصل جدید از دوران فعالیت صنعت سنگ قم باشد و برای تحقق این مهم الزم است فعاالن خوشه سنگ قم با درنظر گرفتن برنامههای عملی عامل توسعه در مسیر تعالی صادرات و شناس//ایی و ورود بازارهای منطقهای و جهانی حرکت کنند. طیبینژاد با اشاره به برنامههای اقتصاد مقاومتی سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران در سالجاری تاکید کرد: شاهد هستیم که در س//ال جدید که خواس//ت رهبر معظم انقالب و برنامههای دولت در مسیر اقتصاد مقاومتی قرار گرفته، طرحها و برنامههایی اجرایی میشود که در دهههای گذشته اجرای آنها بیسابقه بوده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.