توسعه بهرهوری با محوریت فنبازار

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی -

مع//اون صنای//ع کوچک ش//رکت ش//هرکهای صنعتی اس//تان مرکزی بر توس//عه بهرهوری و ارتقای سطح فناوری صنایع بهویژه صنایع کوچک و متوس//ط با محوریت فنبازار منطقهای استان مرکزی تاکید کرد.

ب//ه گزارش گس//ترش صنعت ب//ه نق//ل از روابط عمومی شرکت شهرکهای صنعتی استان مرکزی، اصغر ذوالفقاری افزود: امروز بخش عمدهای از مش//کالت صنایع اس//تان در حوزه نوس//ازی و س//رمایهگذاری در بخ//ش تولید با ارزش افزوده است.

اکب//ر قنبرپور، رییس ش//بکه فنبازار ملی ای//ران در این نشس//ت با تاکید بر جایگاه ویژه فنبازار منطقهای اس//تان مرک//زی در کش//ور اف//زود: فنب//ازار مل//ی ایران ب//ا وجود ظرفیتهای گوناگون علمی و صنعتی اس//تان مرکزی نگاه ویژهای به این اس//تان داشته و خوش//بختانه فنبازار استان مرکزی همواره جزو برترین فنبازارهای کشور بوده است.

قنبرپ//ور در این نشس//ت از اجرای طرح آزمایش//ی تهیه کتابچه فرصتهای سرمایهگذاری فناوری در استان مرکزی به عنوان نخس//تین استان در کشور با حمایت فنبازار ملی ایران و پارک فناوری پردیس خبر داد.

در این نشس//ت ی//کروزه، عملک//رد فنب//ازار منطقهای استان مرکزی با حضور مسئوالن فنبازار ملی ایران، معاون صنایع کوچک و مدیر توس//عه صنعتی و کارآفرینی شرکت ش//هرکهای صنعتی استان ارزیابی و پیش//نهاداتی درباره بهبود فرآیندها و بهرهگیری بیش//تر از خدمات فنبازار ملی ایران مطرح شد.

فنب//ازار منطق//های اس//تان مرکزی به عنوان نخس//تین فنبازار منطقهای کش//ور ذی//ل قرارداد همکاری س//ازمان صنایع کوچک و ش//هرکهای صنعتی ایران و پارک فناوری پردیس در آبان ۲۹۳1 تاس//یس و در طول ۳س//ال فعالیت خ//ود اقدامات گس//تردهای درباره ترویج، توس//عه و انتقال فناوری در استان مرکزی به انجام رسانده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.