آموزش امنیت ملی در شهرکهای صنعتی خراسان رضوی

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی -

مدیرعامل ش//رکت ش//هرکهای صنعتی استان خراسان رضوی از برگزاری دوره آموزشی بیوتروریسم در شهرکهای صنعتی خراسان رضوی خبر داد.

ب//ه گزارش گس//ترش صنعت ب//ه نق//ل از روابط عمومی ش//رکت ش//هرکهای صنعتی خراس//ان رضوی، مس//عود مهدیزادهمق//دم گف//ت: براس//اس نیازس//نجی و طب//ق برنامهریزیهای انجام شده، دوره آموزشی امنیت ملی سطح یک با موضوع بیوتروریس//م برای معاونان و مدیران شرکت برگزار شد.

مهدیزادهمق//دم ب//ا توجه به ان//واع تهدی//دات در حوزه صنعت افزود: بیوتروریس//م و فرآوردههای ویروسی ناشی از آن میتوان//د یکی از مهمترین، اساس//یترین و راحتترین تهدیدات و اهداف باش//د بنابراین برنامهریزی برای برگزاری اینگونه کالسهای آموزشی ضروری است.

ریی//س هیاتمدیره و مدیرعامل ش//رکت ش//هرکهای صنعت//ی خراس//ان رض//وی ادام//ه داد: شناس//ایی نق//اط آس//یبپذیر، طراحی و اج//رای راهکاره//ای مختلف برای کاهش تهدیدات در این جلسات آموزش داده میشود.

مهدیزادهمق//دم اظه//ار ک//رد: امنیت ش//امل ۳ عنصر محرمانگی، یکپارچگی و در دسترس بودن است که با توجه به مباحث مختلف باید در تمام زمینهها با دقت عمل کرد.

ریی//س هیاتمدیره و مدیرعامل ش//رکت ش//هرکهای صنعتی خراسان رضوی تاکید کرد: اهداف این دوره روشها و شگردهای نوین جاسوسی، بیوتروریسم، جنگ نرم، امنیت فن//اوری اطالعات (آیتی)، حفاظت تلفنی و حفاظت گفتار است و درباره مسائل مختلف آن بحث و تبادلنظر شد.

مهدیزادهمق//دم گفت: ب//ا توجه به اینکه نف//وذ فناوری اطالع//ات در همه عرصهها زیاد اس//ت در نتیجه نگهداری اطالعات و محافظت آنها باید با نهایت دقت انجام شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.