پنجمین پایش واحدهای صنعتی در کرمانشاه

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی -

مدیرعامل شرکت ش//هرکهای صنعتی استان کرمانشاه گفت: پنجمین جلس//ه پایش واحدهای صنعتی کرمانش//اه برگزار شد.

ب//ه گزارش گس//ترش صنعت ب//ه نق//ل از روابط عمومی ش//رکت ش//هرکهای صنعتی کرمانش//اه، بیژن کردستانی در این جلس//ه که درباره تعیینتکلیف مشکالت مربوط به ۰1 واحد صنعتی برگزار ش//د، با اشاره به ابالغ سیاستهای اقتص//اد مقاومتی از س//وی رهبر معظم انقالب در امس//ال موض//وع تعیینتکلی//ف واحده//ای تولیدی و فع//ال کردن واحده//ای نیمهفعال را از اولویته//ای اصلی دولت یازدهم برشمرد.

کردس//تانی تصریح کرد: در این جلس//ه عم//ده مباحث درباره استفاده از بخش//ودگی جرایم اقساط معوق براساس دس//تورالعمل ابالغی از سوی س//ازمان متبوع بوده و ضمن ارائه توضیحات تکمیلی تصمیمات الزم اتخاذ شد.

مدیرعامل شرکت ش//هرکهای صنعتی استان کرمانشاه گف//ت: این جلس//ه با حضور مدی//ران واحده//ای صنعتی، نمایندگان جهاد کشاورزی و اتاق بازرگانی استان کرمانشاه برگزار شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.