پیشرفت ۰۴درصدی طرح ایمنی جادهها

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی -

ریی//س مرک//ز تحقیق//ات راه، مس//کن و شهرس//ازی با اش//اره به پیش//رفت04تا 45 درصدی طرح ایمنی جادهها گفت: پیشبینی میشود این طرح تا پایان دولت یازدهم نهایی ش//ده و به تصویب برسد. محمد شکرچیزاده ب//ه مهر گفت: این ط//رح بخشهای مختلفی دارد و وظایف دس//تگاههای مرتبط در آن به خوبی مش//خص شده است. ش//کرچیزاده با اش//اره به پیش//رفت 40 تا 45 درصدی طرح ایمنی جادهها اظهارک//رد: تالش میکنیم تا پایان دول//ت یازدهم این طرح را نهایی کرده و به تصویب برسانیم تا در دستور کار تمامی دس//تگاهها قرارگیرد. به گفت//ه رییس مرکز تحقیقات راه، مس//کن و شهرسازی، با وجود هماهنگی تمامی دس//تگاهها ب//ا یکدیگر در بحث ایمنی جادهه//ا، هنوز برخی موضوعات مس//ئول خاصی ن//دارد که در ط//رح ایمنی جادهه//ا، وظیف//ه ه//ر بخش را ب//ا همکاری تمامی دس//تگاهها و متخصصان امر مشخص کردیم. وی افزود: مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرس//ازی برای تدوین این طرح با تمامی دس//تگاهها از جمله نیروی انتظامی، سازمان راه//داری، س//تاد وزارتخان//ه و مجموعههای درمانی کش//ور در ارتباط است. شکرچیزاده گف//ت: هماکنون س//هم هر بخ//ش در حجم تصادف//ات ج//ادهای مش//خص نیس//ت و در ای//ن زمینه اخت//الف نظر وج//ود دارد یعنی معلوم نیس//ت که س//هم جاده، خودرو، رفتار انس//انی و س//ایر عوامل در هر تصادف چقدر اس//ت؟ این مقام مس//ئول اف//زود: باید تعداد جانباخت//گان ح//وادث رانندگ//ی را کاهش دهیم، درحالحاضر تعداد مجروحان، چندین برابر آمار کشتهش//دگان جادهای اس//ت. وی ب//ه نقش عوامل مختل//ف در حوادث جادهای اش//اره کرد و گفت: بحث رفتارهای انس//انی در ای//ن حوادث بس//یار مهم اس//ت و در این زمین//ه رایزنیهایی با س//ازمانهای مرتبط انجام ش//ده، درباره مسائل فنی هم مذاکراتی با وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام ش//ده است. ش//کرچیزاده گفت: فصلهای مختلف و راهبرده//ای بس//یاری برای ط//رح ایمنی جادهها تدوین ش//ده و وظیفه هر دس//تگاه و همچنین دس//تگاههای همکار مشخص شده اس//ت. رییس مرکز تحقیقات راه، مس//کن و شهرس//ازی اف//زود: انتظار م//یرود که طرح ایمنی جادهها تا پایان دولت یازدهم به اتمام برس//د و پس از تصویب هیات دولت، اجرایی ش//ود ضمن اینکه وزیر راه و شهرس//ازی هم ب//ه عن//وان رییس کمیس//یون ایمن//ی راهها با تفوی//ض اختیار از س//وی رییسجمهوری میتواند این طرح را تصویب کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.