عوارض پایین آزادراهها دلیل گریز سرمایهگذاران

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی -

مع//اون وزی//ر راه و شهرس//ازی گف//ت: کاه//ش در عوارض ج//ادهای، س//رمایهگذار را از س//رمایهگذاری در این حوزه دور میکند، به گونهای که در برخی موارد در مدت 0۲ سال نیز اصل سرمایه به آنها باز نمیگردد. به گزارش میزان، داود کشاورزیان درباره وضع راههای مواصالتی و جادههای کش//ور گفت: در راس//تای حفظ و نگهداری جاده عوارض دریافت میشود که رقم آن در مقایسه با هزینه نگهداری جادهها قابل قبول نیست، به طور مث//ال آزادراه تهران-کرج و تهران- قم یا عوارضی دریافت نمیش//ود یا در صورت دریافت بس//یار ناچیز است. وی افزود: در این میان آزاد راه تهران_ پردی//س با عوارض ۳هزار و 500 تومانی در مقایس//ه با دیگر عوارض قابل قبولتر است.

معاون وزیر راه و شهرس//ازی افزود: تا ام//روز بخش خصوصی به عنوان پیمانکار مشغول به کار بوده و سرمایهگذار اصلی دولتی بوده است.

رییس س//ازمان راهداری و حملونقل جادهای در ادامه گفت: نگهداری جادهها، پاکس//ازی حریم جادهها، اصالح ش//انهها و ش//یبها نیز به عهده دولتیهاست. وی با اشاره به اینکه بخش خصوصی با پول دولت مشغول به کار است، افزود: در تقسیمبندی کارها در برخی مناطق فعالیتها بهدست بخش خصوصی انجام شده و در بعضی مناطق فعالیتهای مشابه بهدست بخش دولتی انجام میش//ود. کش//اورزیان گفت: باید ب//ه دنبال حمایت از ش//رکتهای دانشبنی//ان و فعالیتهای کیفی باش//یم و فق//ط به قیمت تمامشده نباید توجه کرد. به طور قطع ورود بخش خصوصی در این حوزه باعث بهبود عملکرد خواهد شد. همچنین نشانسازی شرکتهای موجود در افزایش کیفیت تاثیرگذار خواهد بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.