افتتاح 2 پروژه شهری در مناطق کرج

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی -

پ//روژه بازگش//ایی ادام//ه بل//وار ش//هید دش//تبانزاده (دان//ش ش//رقی) در محل فاز 4مهرشهر و افتتاح پارک الغدیر در آق تپه در مناطق 4 و ۲۱ ش//هرداری کرج افتتاح شد و در مدار بهرهبرداری قرار گرفت. شهردار این کالنشهر با اشاره به افتتاح ادامه بلوار شهید دشتبانزاده گفت: براس//اس طرح جهادی، پروژه عمرانی بازگش//ایی بلوار دانش ازجمله فعالیتهایی بود که در دستور کار شهرداری منطق//ه 4 کرج قرار گرفت تا به این وس//یله توس//عه پایدار ش//هر، ایدهآلس//ازی محیط ش//هری و ارتق//ای رضایتمندی ش//هروندان بی//ش از پی//ش در س//طح ای//ن مح//دوده محق//ق ش//ود. علی ترکاش//وند اف//زود: این عملیات ش//امل آزادس//ازی معبر، زیرسازی، جدولگ//ذاری، پیادهروس//ازی و راهس//ازی شامل روس//ازی غیرآسفالت، ساخت و نصب نرده، احداث فضای س//بز، کاش//ت نهال ...و است که با همت حوزههای عمران، خدمات شهری و فضای سبز منطقه 4 شهرداری این کالنش//هر در مدت کوتاهی انجام شده و روز گذش//ته ش//اهد بهرهبرداری از آن بودیم. در ادامه ش//هردار کرج در حاشیه افتتاح پارک الغدیر واقع در محله آقتپه اظهار کرد: مردم ساکن مناطق کمبرخوردار از مدیران شهری انتظار توجه ویژه به مش//کالت خود را دارند و باید در این مناطق با رویکرد جهادی وارد میدان ش//د و پروژهها و طرحه//ای عمرانی بهطور عادالنه در همه مناطق ش//هر بهویژه مناطق محروم و کمبرخوردار اجرا شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.