پایتخت باد در انتظار تعمیر نیروگاه

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی -

ب//ا توجه به محدود بودن منابع فس//یلی، انرژیه//ای تجدیدپذیر از مهمتری//ن دغدغههای امروز در س//طح بینالمللی اس//ت و با توجه ب//ه وجود مناطق بادخیز در ایران، بس//تر مناس//بی برای گس//ترش بهرهبرداری از توربینهای بادی فراهم اس//ت. با این حال تنها تعداد مح//دودی نیروگاه ان//رژی بادی در ای//ران وجود دارد ک//ه در راس آن نی//روگاه بادی منجیل ق//رار دارد. اما توربینه//ای بادی منجیل مدتهاس//ت که با تم//ام ظرفیت کار نمیکنند و دچار فرس//ودگی ش//دهاند. یک س//ازنده توربینهای بادی در گفتوگو با گس//ترش صنعت گفت: تعویض توربینهای از کار افتاده منجیل ضروری نیست و تعمیر آنها کفایت میکند. توربینهای منجیل را ش//رکت صبا نیرو ساخته و ما تحویل وزارت نیرو دادیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.