تالش وزارت نیرو رفع موانع از سر راه بخش غیردولتی است

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی -

امسال در راستای بحث اقتصاد مقاومتی 004هزار کنتور هوشمند برای مشترکان صنعتی و 05هزار کنتور برای چاههای

کشاورزی نصب میکنیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.