سهمخواهی ایران از سپهر اقتصاد جهانی

آخوندی با اشاره به امضای قرارداد با بوئینگ و ایرباس:

Sanat Newspaper - - صنعت زیرساخت -

قراردادهای بوئینگ و ایرباس برای نوس/ازی و توس/عه ناوگان هوایی کش/ور ک/ه پس از ماهها پیگیری، به امضا دوطرف رس/ید، ای/ن روزها یکی از بزرگترین دستاوردهای پس از برجام تلقی میشود. دستاوردی که فرسودگی 04ساله صنعت هوایی کش/ور را میتواند تا حد قابل مالحظهای برطرف کند. با این حال قرارداد با بوئینگ و ایرباس باعث ش/د صنعتگران و مسئوالن به پروژههای بزرگ، عمیقتر فکر کنند. در شرایط کنونی بس/یاری از پروژههای بزرگ در ایران به دلیل تحریمها از دست رفتهاند و با مذاکرات فنی میتوان پای خارجیها را به این پروژهها باز کرد.

امی/ر مهرزاد -صنعت زیرس/اخت:

عباس آخوندی در بیانیهای که روز گذشته منتشر کرد به این موضوع تا حد قابل توجهی پرداخت.

ب//ه گزارش گس//ترش صنعت در ای//ن بیانیه آمده است: امضای قرارداد نهایی خرید ۰۰۱ فروند هواپیما از ش//رکت ایرب//اس در کن//ار خری//د ۰۸ هواپیمای بوئینگ، بیگمان ظرفیت اثرگذاری جدی بر صنعت حملونقل هوایی، توس//عه ملی و بهبود جایگاه ایران در سطح اقتصاد جهانی را داراست.

ش//رکت هواپیمایی جمهوری اس//امی ایران(هما) قرارداد نهایی خری//د ۰۰۱ فروند هواپیمای میانبرد و دوربرد را با شرکت ایرباس بهصورت اجاره به شرط تملیک منعقد کرد.

بهط//ور قطع این اق//دام در کنار خری//د ۰۸ فروند هواپیم//ای بوئینگ، بارزترین اق//دام در تاریخ صنعت هوان//وردی و از آن فرات//ر اقتص//اد ملی ایران اس//ت. بیگم//ان این قراردادها ظرفی//ت اثرگذاری جدی بر صنعت حملونقل هوایی، گردش//گری، توسعه ملی و بهبود جایگاه ایران در س//طح اقتص//اد جهانی دارند. افزونت//ر آنکه، این تدبی//ر گامی موثر در توس//عه و پایداری امنیت ایران، همچنین منطقه و جهان است.

ای//ن قراردادها که در این س//طح گس//ترده پس از ۱۴ س//ال بین «هما» و بوئین//گ و «هما» و ایرباس امضا شدند، یک پیام روشن برای جهان داشتند و آن اینکه، ایران مصمم اس//ت که سهم خود را از اقتصاد جهانی بازپسگی//رد. ورود ایران به اقتصاد جهانی در این دوران، ورودی عزتمندانه و غرورآفرین و در خور تمدن ایرانش//هری خواهد بود. دولت در کلیت خود و م//ن و تم//ام همکارانم در وزارت راه و شهرس//ازی با هم//کاری تمام فعاالن حرفهای در بخش خصوصی بهعن//وان نیروهای ملی یکبار دیگ//ر تاش خواهیم ک//رد که جایگاه ایران را در منطقه و جهان در جهت ارتقا، موردبازخوانی قرار دهیم.

همهروزه هزاران ایرانی برای مقاصد تجاری، اداری، گردشگری، زیارتی و دیدارهای فامیلی به گوشهگوشه ایران و تمام جهان مسافرت میکنند. ایرانیان شایسته داشتن بهترین خطوط هواپیمایی در سطح منطقه و جهان هس//تند. آنها دوس//ت دارند که این سفرها را ب//ا ناوگان مل//ی و خطوط هوایی ایران//ی انجام دهند و منفعت//ی که از این طریق حاصل میش//ود، موجب توسعه ایران عزیز شود. همه میدانند که تحریمهای ظالمان//ه در کن//ار بیتدبیریها موج//ب محرومیت طوالنیمدت ایرانیان از این اولیهترین خواس//ته آنها شده بود.

این//ک این نخس//تین گام در جهت پاس//خ به این خواس//ت ملی بود. م//ن توجه دارم ک//ه در کنار آن، باید کل صنعت هوانوردی شامل خدمات فرودگاهها و هوانوردی نیز به موازات هم مدرن ش//وند و ارتقا پیدا کنند. در این ارتباط گامهای مهمی برداش//ته ش//ده است و اقدامات موثری انجام شده که بهطور جداگانه به اطاع مردم خواهد رسید.

نکت//ه مهمی ک//ه در ارتب//اط با این دادوس//تد باید به مردم گوش//زد کنم، نح//وه گفتوگ//و و انج//ام تواف//ق ب//ا طرفهایی اس//ت که رابطه رس//می با آنها ب//رای مدتی حدود ۰۴س//اله قطع شده بود. پذیرش آنها برای تامین مالی مس//تقیم بخش//ی از هواپیماها در کنار تامین مالی باقی قرارداد در سطح بازار مال//ی بینالمللی و اعتم//اد به ظرفیت تجاری «هما» ب//دون اتکاء به تضامین رسمی دولت، افتخاری است برای ایران که هنوز اینچنین در سطح جهان دارای اعتبار است.

برای رس//یدن به اهداف پیشگفته، نکت//ه مهم، فهم م//ا از تحوالت جهانی و دی//دن و گس//ترش رواب//ط تجاری با کس//انی اس//ت که با وجود تم//ام این غوغاس//االریها، در پی پایدار ک//ردن منطق مبادله اقتص//ادی در ی//ک فضای صلحآمیز جهان//ی در برابر منطق زورگویی، گردنکشی و استکباری هستند که اقدامی بهموقع و نیز بسیار مهم است.

فعاالن اقتصادی، بازرگان//ان و صنعتگران همواره ه//وادار این منطق بودهاند. آنها سیاس//تمداران را به س//وی استقرار صلح و گس//ترش آن و کاهش هزینه مب//ادالت بینالمللی دعوت میکنن//د. در این میان فع//االن صنعت حملونقل بهدلیل فه//م ژرفی که از ارتباطات دارند، همواره پیشتاز بوده و هستند.

این بار نیز امضاکنندگان این قراردادها این عامت را ب//ه جهان میدهند که ما پش//تیبان صلح، آرامش، امنی//ت و توس//عه روابط انساندوس//تانه و همچنین اقدام ب//ر مبنای سیاس//ت برد - برد هس//تیم. نکته بااهمی//ت و قابلتوجه آنکه ای//ن موفقیتها در حالی بهدست آمدهاند که رژیم اسرائیل و نیروهای داعشی و پشتیبانانش//ان در منطقه سعی داشتند و دارند که با جنگافروزیهای گس//ترده و دسیسههای مختلف مانع موفقیتهای ما ش//وند. این اقدام نش//ان داد که ای//ن تدبیر یک راهکار موثر برای مقابله با توطئههای آنه//ا و خنثی کردن آنهاس//ت و الزم به تاکید اس//ت که امضای ای//ن قراردادها در این ش//رایط که برنامه جامع اقدام مش//ترک در فضای سیاس//ی در مرحله تردی//د جدی قرار گرفته اس//ت، یکبار دیگر اهمیت حفاظت و مراقبت از دس//تاوردهای بهدس//ت آمده را گوشزد میکند.

م//ا امیدواری//م با وج//ود تغییر و تح//ول در دولت امریکا ک//ه در آینده نزدیک ایجاد خواهد ش//د، این کش//ور همچنان به تعهدات خود پایبند باشد. فعاالن اقتص//ادی در س//طح جه//ان؛ بهوی//ژه اروپاییها و امریکاییها با امضای اینگونه قراردادها و ایج//اد تعهد بلندمدت برای خودش//ان این خواسته را آش//کارا بیان میکنن//د. همچنانکه مدی//ران بوئینگ و ایرباس اعام داش//تهاند، تمام مراحل دریافت مجوزهای قانون//ی در مذاکرات و امض//ای این قراردادها لحاظ ش//دهاند. بنابرای//ن، در ه//ر دو ق//رارداد تعهد به مفاد آنها برای دوطرف الزامی اس//ت. ما امیدواریم این پختگی و مسئولیتپذیری در جامعه سیاس//ی امریکا حاصل ش//ده باشد و فضایی فراهم کنند دنیا باور کند و جهان امیدوار باشد که با گفتوگو نیز میتوان به صلح رسید.

به ه//ر روی، این قرارداده//ا اقداماتی تاریخی ب//رای صنعت هوان//وردی ایران هستند. ما نخستین گام را برای نوسازی ناوگان هوایی برداش//تیم. خرید ۰۸ فروند هواپیمای بوئین//گ و ۰۰۱ فروند هواپیمای ایرباس و ۰۲ فروند ATR که ق//رارداد آن بهزودی تکمیل خواهد ش//د، نشاندهنده عزم جدی ما برای نوسازی ناوگان هوایی ایران اس//ت. مبن//ای کار ما در این ارتباط اس//تفاده از ظرفی//ت مزیتهای نس//بی ای//ران، افزایش قدرت رقابتپذی//ری در صنعت هوان//وردی و بازپسگیری س//هم ایران از صنع//ت حملونقل هوای//ی منطقه و جهان است.

برای حصول به این هدف، سیاست ما رقابت تجاری در سطح بینالمللی از طریق افزایش کارآیی و خدمت بهت//ر به مردم ای//ران و جهان، کس//ب رضایت آنها و تکمی//ل زنجیره ارزش این صنع//ت در ایران و جهان است.

میزان صندلی خریداری ش//ده در ای//ن قراردادها ۰۵ه//زار صندلی اس//ت ک//ه بی//ش از دو برابر تمام صندلیهای ناوگان فعال موجود اس//ت. توجه داشته باشیم که سن ناوگان هواپیمایی ایران حدود ۳۲سال اس//ت. این بدین معنی است که بیش//تر آنها یا سن بازنشس//تگی خود را طی کردهاند ی//ا بهزودی به آن میرس//ند. بنابراین، باید توجه داشت که تا ۰۱سال آینده بیش//تر آنها باید از چرخه فعالیت خارج شوند. این گام نخس//ت برای بازس//ازی س//اختاری «هما» بهعن//وان هواپیمایی ملی و حام//ل پرچم ایران عزیز بود.

این ش//رکت باید خود را برای ی//ک دوره جدید با سطح متمایزی از کارآیی و خدمترسانی به مشتریان آماده کند. در آینده نزدیک، به منظور افزایش کارآیی و بهرهوری از س//رمایههای مادی و انسانی «هما»، ما آن را از نظر حقوقی و مالی نیز بازس//ازی س//اختاری کرده و س//هم آن را در بازار بورس اوراق بهادار ایران ی//ا حت//ی بازاره//ای بینالمللی در ص//ورت دریافت مجوزهای قانونی، عرضه خواهیم کرد.

در ای//ن قرارداده//ا در صنع//ت هوان//وردی بیش از ۰۲ه//زار ش//غل ش//امل مش//اغل فن//ی، خلبانی، مهمانداری، مهندس//ی و تعمیرات ایجاد خواهد شد. افزون بر این دهها هزار ش//غل غیرمس//تقیم دیگر در حوزههای بازرگانی، گردش//گری و خدمات وابسته به آنها و همچنی//ن خدمات متعدد حملونقلی در مبدأ و مقصد و در ش//هرهای دوردست ایران شکل خواهد گرفت.

در این قراردادها افزون بر خرید هواپیما، موضوعات دیگری چون آموزش خلبانان و تعمیرات و نگهداری، حمایت از توس//عه خدمات ناوب//ری هوایی(MTA)، عملیات فرودگاه//ی و هواپیمایی، انتق//ال فناوری و هماهنگ//ی مقررات رگوالتوری میش//ود. به گمان ما این راهکار بنیادین برای مقاوم کردن اقتصاد ایران در برابر تکانههای ملی و بینالمللی است.

در نهای//ت بای//د از راهنمای//ی و پش//تیبانیهای رییسجمه//وری ک//ه در تمام این فرآین//د همراه ما بودند، سپاسگزاری کنیم.

براس//اس این بیانیه به نظر میرس//د بس//یاری از پروژهه//ای ب//زرگ نیز بع//د از برج//ام ظرفیتهای بسیاری برای همکاریهای بینالمللی ایجاد کردهاند. بهرهبرداری از این ظرفیت نیز به عهده سیاستگذاران خواهد بود. رفتارهایی که از یک سو میتواند، راه رشد را در ایران با همکاری کشورهای پیشرفته هموار کند و از سویی میتواند اداره جزیرهای کشور را رغم بزند.

عباس آخوندی: نکته مهم، فهم ما از تحوالت جهانی و دیدن

و گسترش روابط تجاری با کسانی است که با وجود تمام این غوغاساالریها، در پی پایدار کردن منطق مبادله اقتصادی در یک فضای صلحآمیز جهانی در برابر منطق زورگویی، گردنکشی و استکباری هستند که اقدامی بهموقع و نیز

بسیار مهم است

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.