کارنامه وزیر راه و شهرسازی مثبت است

Sanat Newspaper - - صنعت زیرساخت -

عض//و کمیس//یون امنی//ت ملی و سیاس//ت خارج//ی با بی//ان اینکه در دوره مدیرت آخوندی در وزارت راه و شهرسازی با توجه به افزایش قیمتها و کس//ری منابع اقدامات قابلتوجهی انجام ش//د، گف//ت: کارنام//ه عملکرد وزیر راه و شهرس//ازی در طول ۳سال گذشته را مثبت ارزیابی میکنم.

محمدمهدی برومندی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، با بیان اینکه از وقوع س//انحه قطار مش//هد متاثر هس//تیم و این حادثه تمام ملت ایران، مسئوالن و شخص وزیر راه و شهرسازی را متاس//ف کرده اس//ت، گفت: با توجه به شرایط کنونی کشور، نمایندگان مجلس نباید درباره اس//تیضاح وزیر راه و شهرسازی تصمیم احساسی بگیرند.

وی با تاکید بر اینکه کارنامه عملکرد ۳ساله عباس آخوندی در وزارت راه و شهرسازی قابلقبول است، گفت: با توجه به شرایط مال//ی، وجود تحریمه//ا، کاهش درآمدهای نفتی، خوش//بختانه آخوندی در رأس وزارتخانه مهم که نقش توس//عهای در کش//ور دارد توانست عملکرد خوبی را از خود به جای بگذارد.

برومندی با اشاره به مش//کات وزارت راه و شهرسازی گفت: این وزارتخانه عمرانی امروز با مش//کات متعددی که مهمترین آن مشکات مالی بوده مواجه است، امروز وزارت راه و شهرسازی ۸هزار میلیارد تومان به پیمانکاران بدهکار است به این معنا که در ای//ن حوزه به ارزش ۸هزار میلی//ارد تومان کار عمرانی انجام شده است.

عضو کمیسیون امنیت ملی تاکید کرد: در حالی که با کسری شدید بودجه مواجه هستیم از سوی دیگر شاهد افزایش قیمتها در بخش کاال و خدمات در طول ۳ س//ال گذشته بودهایم. یکی از مهمترین مواد مورداستفاده در پروژههای عمرانی و راهسازی قیر است که در ۳ سال گذشته افزایش قیمت قابلتوجهی داشته است.

برومندی ادامه داد: قبل از شروع دوره کار آخوندی در وزارت راه و شهرس//ازی هر کیلو قیر ۰۵۲ تومان بوده اما امروز ش//اهد آن هس//تیم که قیر به کیلویی ۰۰۸۱ تومان افزایش قیمت پیدا کرده و همواره قیمت مواد مورد اس//تفاده در پروژههای عمرانی در نوسان بوده است.

وی گفت: بهطور قطع وقتی درآمدهای کشور در حال کاهش اس//ت و قیمتها ه//م روز به روز افزایش پی//دا میکند طبیعی است که حجم کارهای عمرانی کمتر شود اما شاهد این هستیم وزارت راه و شهرس//ازی در دوره مدیری//ت آخون//دی اقدام//ات بسیار قابلتوجهی در حوزه راهس//ازی، روکش راهها و روسازی جادههای کش//ور انجام داده اس//ت و در هی//چ دورهای به اندازه ای//ن دوره بهطور همزمان این حجم از پروژههای راهس//ازی در جری//ان نبوده اس//ت و من نمره خوبی به عملک//رد وزیر در این حوزه میدهم.

ای//ن نماین//ده مجلس ب//ا اش//اره ب//ه اقدام//ات وزارت راه و شهرس//ازی در بخش نوس//ازی ن//اوگان هوایی گف//ت: یکی از مهمترین دغدغههای ما در کش//ور نوس//ازی صنعت هوایی بود که خوش//بختانه در پس//ابرجام تاشهای خوب//ی در این حوزه انجام ش//د و امروز شاهد آن هستیم که قرارداد خرید نزدیک به ۰۰۲فروند هواپیمای نو از ش//رکتهای بوئینگ و ایرباس منعقد شده است و به زودی شاهد ورود هواپیماهای جدید خواهیم بود.

وی افزود: از س//وی دیگر س//ایر ایرالینها هم در بخش خرید هواپیم//ا و اجاره ن//اوگان جوان هوایی اقدام//ات قابل توجهی را انجام دادهاند و امروز شاهد این هستیم که گامهای بلندی برای رفع دغدغه نوسازی ناوگان هوایی کشور برداشته شده است.

عضو کمیس//یون امنیت ملی با بیان اینکه در حوزه نوس//ازی ناوگان هوایی هم به عملکرد وزیر راه و شهرس//ازی نمره خوبی میدهن//د، تاکید کرد: نمایندگان مجلس نباید احساس//ی عمل کنن//د و باید در فض//ای بهتر و منطقیت//ری عملکردها را مورد داوری قرار دهیم. این نماینده مجلس ادامه داد: چند ماه بیشتر از عمر دولت یازدهم باقی نمانده است باید اجازه دهیم مسئوالن با فراغت خاطر درباره موضوعات کان و مهم کشور تصمیمگیری کنند. امروز در مجلس بررس//ی و تصویب برنامه ششم و بررسی برنامه بودجه در جریان اس//ت و باید تمرکز نمایندگان معطوف به این موضوعها باشد.

وی ب//ا تاکید بر اینکه اس//تیضاح وزیر راه و شهرس//ازی را به صاح مردم و کش//ور نمیدانیم، گفت: مخالف استیضاح عباس آخوندی هستم و معتقدم کارنامه عملکرد وزیر راه در طول چند سال گذشته قابل قبول بوده است.

برومندی با بیان اینکه باید به این نکته توجه داش//ته باش//یم که در دوره مدیریت آخوندی میزان تلفات جادهای، هوایی و در س//ایر بخشهای حملونقلی کاهش پیدا کرده است، گفت: اگر از می//زان تلفات و حوادث حملونقل، مقایس//های از این دوره و دورههای قبل داش//ته باش//یم میبینیم که این روند هم مثبت بوده است.

نماینده مردم مرودش//ت با بیان اینکه در حادثه قطار مش//هد عامل انس//انی موجب بروز این سانحه شد، گفت: در حال حاضر چن//د هزار کارمند در وزارت راه و شهرس//ازی مش//غول به کار هس//تند و اینکه وزیری که در رأس این تعداد کارکنان مشغول به کار است را بخواهیم استیضاح کنیم درست نیست.

وی همچنین با اش//اره به اس//تعفای محس//ن پورس//یدآقایی مدیرعامل ش//رکت راهآهن گفت: معتقدم آقای پورس//یدآقایی کار بس//یار شایس//تهای را انجام داد و برای نخستین بار بود که در کش//ورمان مدیر مستقل یک حوزه مس//ئولیت را پذیرفت و امیدوارم این جریان تجربهای باشد برای سایر مدیران باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.