نخستین محموله تجهیزات بندر شهید بهشتی چابهار در راه ایران

Sanat Newspaper - - صنعت زیرساخت -

نخستین محموله تجهیزات و ماشینآالت فاز یک توس//عه بندر شهید بهش//تی چابهار شامل چندین دس//تگاه جرثقیله//ای موبایل//ی س//احلی، از بندر روستوک کشور آلمان به مقصد چابهار بارگیری شد.

قرار است براساس برنامهریزیهای انجام شده این تجهیزات که از سوی یک فروند کشتی اختصاصی از آلمان به ایران حمل میشود، تا اواخر دی ماه امسال وارد چابهار شود.

جرثقیلهای خریداری ش//ده دارای ظرفیتهای ‪۰۸ ۰۳۱، ۰۴۱،‬ و ۰۵ ت//ن هس//تند و ب//ا دارا بودن امکاناتی ازجمله اسپریدر و گرپ قابلیت جابهجایی کانتینرهای سنگین تا ارتفاع 6 طبقه از روی عرشه و تا عمق ۸۱ کانتینر و همچنین قابلیت تخلیه بارهای فله را دارند.

به گ//زارش گس//ترش صنعت از رواب//ط عمومی شرکت آریا بنادر ایرانیان، ابراهیم یاسری، مدیرعامل این ش//رکت گف//ت: ارزش م//ادی ماش//ینآالت و تجهیزات فاز یک بندر ش//هید بهش//تی چابهار، در مجموع ۳۰۴میلیون دالر بوده که قرار است در یک دوره دو س//اله و براس//اس برنامه زمانبندی شده، به این بندر وارد شود.

وی با اش//اره ب//ه اینکه ای//ن تجهیزات ت//ا پایان دی ماه وارد کش//ور خواهد ش//د، افزود: با ورود این ماشینآالت قرار است بهتدریج تجهیزات یاد شده در فاز یک بندر شهید بهشتی چابهار مورد بهرهبرداری قرار گیرد.

وی ب//ا بی//ان اینکه خ//ط اعتباری (الس//ی) این تجهی//زات 6ماه پیش، از طریق بان//ک ایران و اروپا ‪)EIH Bank(‬ گشایش یافته بود، افزود: تجهیزاتی مانند یدک کش، ریچ اس//تکر، تجهی//زات مکانیزه تخلیه غات، کش//تیهای الیروب و سایر تجهیزات م//ورد نی//از بهتدریج و براس//اس برنام//ه زمانبندی ش//ده از طریق مناقصههای خارج//ی و با همکاری شرکتهای داخلی تامین خواهند شد.

ب//ه گزارش گس//ترش صنع//ت، پیشت//ر محمد س//عیدنژاد مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی در مراسم امضای قرارداد سرمایهگذاری ۰۰6۳میلیارد ریال//ی بخش خصوصی در ۸ بن//در تجاری ایران در روز ۹۲ آذرم//اه امس//ال از حمل ای//ن تجهیزات به مقصد بندر چابهار خبر داده بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.