مرکز‌تحقیقات‌نماد‌پیشرف‌ت‌ایرا ‌نخودرو‌

سخنگوی‌شورای‌نگهبان‌پس‌از‌بازدید‌خطوط‌تولید‌ایرا ‌نخودرو‌تاکید‌کرد‌

Sanat Newspaper - - صنعت زیرساخت -

س//خنگوی شورای نگهبان گفت: خودروسازی در ایران به صنعت مادر تبدیل ش//ده و با وجود مطالبی که گاه از س//وی برخی افراد یا حتی مس//ئوالن شنیده میشود، به هیچ عنوان نمیتوان به حذف یا تضعیف آن فکر کرد.

به گزارش ایکوپرس، عباس کدخدایی پس از بازدید س//النها، خطوط تولید و مرکز تحقیقات ایرانخودرو اظهار کرد: اگر مقامات، مس//ئوالن و اقشار مختلف مردم بازدیدهایی از خطوط و سالنهای تولید ایرانخودرو داشته باشند، بهطور قطع دیدگاه و ذهنیت آنها نس//بت به این صنعت و تولیدات داخلی تغییر خواهد کرد. کدخدایی ادامه داد: پیشتر وقتی از خودروهای ایرانی استفاده میکردیم، ذهنیت دیگری داش//تیم اما در حال حاضر که با گوش//های از تالش، تخصص و برنامههای صنعتگران خودروس//ازی کش//ور از نزدیک آشنا شدم، نگاه و دیدگاه کامال متفاوتی با گذش//ته داش//ته و خواهم داشت. وی با تاکید بر اینکه اعتقاد ما حمایت از همه بخشهای صنعت خودرو است، اظهار کرد: قوه مقننه میتواند با وضع قوانینی برای تس//هیل فضای کسبوکار، صادرات و تقویتهای مالی از این صنعت حمایت کند و الزم اس//ت قوه مجریه نیز در بحث ثبات مدیریت حرکت کند چراکه ش//اهد تحوالت چشمگیر و برنامههای هدفمندی در سالهای اخیر بودهایم و باید این روند ادامه پیدا کند. س//خنگوی شورای نگهبان اظهار کرد: در بازدید از س//النهای ساخت قطعات و موتور خودرو به این ذهنیت رسیدیم که با روند موجود به زودی ش//اهد تحوالت اساسی در صنعت و تولیدات خودروسازی کش//ور خواهیم بود اما این ذهنیت در مرکز تحقیقات گروه صنعتی ایرانخودرو که به نوعی اتاق فکر صنعت خودرو کشور است، به شکلی کامل و عمیق عینیت یافته از اینرو تحتتاثیر قرار گرفتم. کدخدایی گفت: در حال حاضر به اطمینان خاطر بیش//تری دس//ت پیدا کرده و میتوان گفت اگر از ای//ن قابلیت حمایت و پشتیبانی الزم انجام شود، میتوان همطراز با کشورهای پیشرو در صنعت خودرو حرک//ت کرده و نیازهای کش//ور و منطقه را از نظر تن//وع و کیفیت تامین کنیم. وی گفت: ش//اهد بودهایم که گروه صنعتی ایرانخودرو در حوزه جذب نخبگان و اس//تفاده از توانمندیهای داخلی کشور اقدامات بس//یار خوبی انجام داده که بیش//ک استفاده از نیروهای جوان و خالق میتواند به رشد و توسعه بخشهای مختلف کشور منجر شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.