درآمد‌0051‌میلیارد‌تومانی‌مالیاتی‌دولت‌ از‌صنعت‌خودرو

Sanat Newspaper - - صنعت زیرساخت -

صنعت خودرو امسال بیش از ۰۰۵۱میلیارد تومان درآمد مالیاتی برای دولت ایجاد کرد.

به گزارش اقتصاد آنالین، بررس//ی سرفصلهای درآمدی دولت نشان میدهد ش//مارهگذاری، واردات و نقل و انتقال خودرو در ایران، درآمدی بیش از ۰۰۵۱میلیارد تومان از ابتدای فروردین سالجاری تا پایان مهر برای دولت به همراه داشته است.

بیش//ترین میزان درآمد حاصل ش//ده در این ۳ س//رفصل به واردات خودرو اختصاص داشته اس//ت. در این مقطع زمانی حدود ۰۶۶میلیارد تومان مالیات از محل واردات خودرو بهدس//ت آمده اس//ت که فاصلهای قابلتوجه با پیشبینی دولت در این دوره زمانی دارد. دولت بر این باور ب//ود که در این مقطع زمانی میتواند ح//دود ۲هزار و ۰۴میلیارد تومان درآمد از این محل بهدس//ت آورد. از س//وی دیگر درآمد حاصل شده از محل شمارهگذاری خودرو نیز برابر با ۰۸۵میلیارد تومان بوده که در این سرفصل، عملکرد بیش از پیشبینیهای دولت بوده است. به این ترتیب مش//خص میش//ود انتظار دولت، تولید خودرویی کمتر از میزان تولید انجام ش//ده در واحدهای خودروس//ازی ایران است. میزان تولید خودرو در سال جاری حدود ۵۳درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافته و پیشبینی میشود هدف تولید یکمیلیون و ۰۰۴هزار خودرو در س//ال جاری محقق شود. در عین حال سرفصل بعدی به مالیات نقل و انتقال خودرو اختصاص داش//ته است. در این بخش درآمد حاصل شده برای دولت ۰۳۳میلیارد تومان بوده این در حالی اس//ت که دولت انتظار داش//ت در این دوره زمانی حدود ۰۴۴میلی//ارد تومان از محل خرید و فروش خودرو و مالیات نقل و انتقال آن درآمد کسب کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.