اولویت‌توسعه‌فروش‌اینترنتی‌خودرو‌ در‌ایرا‌نخودرو

Sanat Newspaper - - صنعت زیرساخت -

فرآیند فروش در ش//رکت ایرانخودرو در بس//تر اینترن//ت و به صورت عمومی به مرحله اجرا در میآید. به گزارش ایدرونیوز، مدیرعامل شرکت ایرانخودرو با ارسال نامهای به منصور معظمی معاون وزیر و رییس هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با اعالم این مطلب اطمینان خاطر داد که با افزایش تولید و عرضه خودرو، ش//اهد روند نزولی اختالف قیمت بین بازار و کارخانه باش//یم و این رویه در هفتههای آینده استمرار خواه//د یافت. هاش//م یکهزارع ب//ا بیان اینکه اخت//الف قیمت موجود در حدود هزینههای محضری نقل و انتقال است، در نامه خود یادآوری کرده است فروش شرکت ایرانخودرو در ماههای گذشته براساس بخشنامههای صادرشده این شرکت از طریق سایت فروش اینترنتی شرکت ایرانخودرو اجرایی و تاکنون بیش از ۰۳هزار دس//تگاه خودرو در ماههای ش//هریور و آبان از طریق همین بخش//نامهها، به روش اینترنتی از س//وی مش//تریان این شرکت خریداری شده است. همچنین تسهیل در دسترسی مشتریان ب//ه خرید خ//ودرو و نظ//ارت دقیق بر عرض//ه خ//ودرو در نمایندگیها از فعالیته//ای دیگر ایرانخودرو بوده اس//ت. مع//اون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رییس هیات عامل س//ازمان گس//ترش و نوسازی صنایع ایران ح//دود دو هفته پیش در نامهای به مدیران عامل دو ش//رکت ایرانخودرو و س//ایپا از آنها خواس//ته بود در جهت حذف اختالف میان قیمت رسمی فروش خودروهای این دو ش//رکت با قیمت بازار تالش کنند. معظمی در ای//ن نامه همچنی//ن تقویت عرضه اینترنتی خودروه//ا و فروش خودرو به مصرفکنندگان اصلی از طریق شبکه نمایندگیهای مجاز را خواستار شده بود تا بدین طریق با حذف بازار داللی، محصوالت با قیمتهای مصوب در اختیار هموطنان قرار گیرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.