وضعیت‌بهر ‌هوری‌نیروی‌انسانی‌ و‌سرمایه‌در‌صنعت‌خودرو آیا از میزان توانمندی خود آگاهیم؟ ‌نقش‌پررنگ‌مجموع ‌هسازی ‌در‌قیمت‌رقابتی‌و‌صادرات

Sanat Newspaper - - صنعت زیرساخت -

خودروس//ازان با برنامهریزیهای ابتدای س//ال ق//رار بود مطالبات قطعهس//ازان را با آهن//گ منظمتری پرداخت کنن//د و بهاینترتیب زمینه رش//د و مرتفع ش//دن برخی مش//کالت این صنعت را فراهم کنند. از همین رو یک فعال صنعت قطعه کشور معتقد است افزایش تی//راژ تولید خودروس//ازان، تقوی//ت بنیه مالی ش//رکتها و تغییر و تحولهای مدیریتی در صنعت خودرو موجب ش//ده ش//رایط بهتری برای قطعهسازان فراهم شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.