جذابترین نوآوریهای خودرویی در سال ۶۱۰۲

Sanat Newspaper - - صنعت زیرساخت -

خودروهای عصر ما روز به روز وابستهتر به سیستمهای رایانهای میشوند. البته این روند تنها برای خودروهای بدون سرنش//ین نیست. خودروسازها به خوب//ی میدانند که خودروهای امروزی باید هوش//مند بوده و در عین حال استفاده از آنها به سادگی امکانپذیر باشد. بسیاری از نوآوریها در این مسیر هنوز روی مدلهای مفهومی هس//تند و به مرحله تولید انبوه نرسیدهاند اما اگر خودروس//ازان با همین فرمان پیش بروند (که میروند) در آینده نزدیک خودروهایی که س//وار خواهیم ش//د، تغییرات زیادی خواهند کرد. در سال ۶۱۰۲میالدی خودروسازان مختلف تا توانستند دست به نوآوری زدند که در این گزارش به بخشی از برترین نوآوریهای سال میالدی اشاره شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.